Μετατάξεις

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 5 υπαλλήλων στο ΚΔΑΚ, με μεταφορά οργανικής θέσης

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Το ΝΠΔΔ «Κέντρο Διαφυλάξεως Αγιορειτικής Κληρονομιάς» (ΚΔΑΚ) έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1198/1981, των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν.3528/2007 και την υπ’ αριθ. 1/25-02-2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής αποφάσισε την κάλυψη πέντε (5) θέσεων του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργείο, ΝΠΔΔ ή άλλη δημόσια υπηρεσία. Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

  • Τρεις (3) θέσεις Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
  • Δύο (2) θέσεις Πολιτικών Μηχανικών

Η μετάταξη γίνεται με τη μεταφορά της οργανικής θέσης του υπαλλήλου απόφορείς του Δημοσίου, με την προϋπόθεση ότι οι μετατασσόμενοι υπάλληλοιμισθοδοτούνται ήδη άμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό ή προέρχονται απόφορείς που επιχορηγούνται για δαπάνες μισθοδοσίας από τον κρατικόπροϋπολογισμό.

biku469hoy-jx2