Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (19-6-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (19-6-2024)

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας (ΕΑΚ), αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, εποπτευόμενο από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο συστάθηκε δυνάμει των διατάξεων του ν. 5086/24 (Α΄23). Η Αρχή ανήκει στον δημόσιο τομέα της περ. α’ και ειδικώς στον υποτομέα της Κεντρικής Κυβέρνησης της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και στους τεχνολογικούς φορείς της παρ. B’ του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014.

Προκειμένου να καλύψει τους στόχους του και τις υπηρεσιακές του ανάγκες, ο εν λόγω φορέας προτίθεται να προβεί σε αποσπάσεις υπαλλήλων κατ’ εφαρμογή α) των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 5086/2024 (Α’ 23) β) του άρθρου 55 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), περί ειδικής διαδικασίας και όρων απόσπασης προσωπικού στο Υπουργείο και πιο συγκεκριμένα κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης. Ειδικότερα, για την περίπτωση των υπαλλήλων/ένστολου προσωπικού που υπηρετούν στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ή το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 4 και 5 του ν. 5086/2024 (Α’ 23) και της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3649/2008 (Α’ 39).

Οι αποσπάσεις διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης που είναι αρμόδιος για τη διοίκηση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητή της Αρχής, σε κενές θέσεις εφόσον υπάρχουν, άλλως και βάσει των υπηρεσιακών αναγκών σε προσωποπαγείς θέσεις, για τις οποίες οι αποσπώμενοι θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (π.δ. 85/2022/Α’232).

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας εδρεύει στη Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης, TK 18346, Μοσχάτο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης έχουν μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) που υπηρετούν σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν.4270/2014 (Α’143), όπως ισχύει.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. ΠΕ Πληροφορικής
2. ΠΕ Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
3. ΠΕ Μηχανικών
4. ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού
5. ΤΕ Πληροφορικής
6. ΤΕ Μηχανικών
7. ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού
8. ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
9. ΔΕ Πληροφορικής
10. ΔΕ Οδηγών
11. ΥΕ Επιμελητών Κλητήρων
12. Δικηγόροι με έμμισθη εντολή

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (19-6-2024), με ΑΔΑ: Ψ6ΡΒ46ΜΤΛΠ-ΞΛΗ)

Για την Π.Ε. Κοζάνης