Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων της Γ.Δ.Α.Δ.Ο.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) (19-6-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν. 4795/2021

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την πλήρωση των θέσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενότητα V. «Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Υποψηφιότητας»

Ι. Σύσταση επιτροπής ελέγχου-θητεία των μελών

Στις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, που συστήνουν Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, συστήνεται τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, η οποία πληροί τις προβλέψεις του ν. 4795/2021 και των σχετικών κανονιστικών πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. ΓΓΑΔΔΤ 741/30-12-2022 (Β΄6918) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. Η Επιτροπή Ελέγχου εγγυάται την ποιότητα του έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και διασφαλίζει την λειτουργική ανεξαρτησία της ΜΕΕ και για το λόγο αυτό τα μέλη της απέχουν τόσο από την επιχειρησιακή λειτουργία του φορέα και τη διοίκηση αυτού, όσο και από κάθε σύγκρουση συμφερόντων σχετικών με τον φορέα (όπως σύγκρουση των ιδιωτικών τους συμφερόντων με τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο της Επιτροπής Ελέγχου και το δημόσιο συμφέρον εν γένει). Προς τούτο, προβλέπεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου αφενός προέρχονται από άλλους φορείς του άρθρου 2 του ν. 4795/2021 και αφετέρου δεν μπορούν να έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή που εμπίπτει στις αρμοδιότητές της.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται για τρία (3) έτη με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης και δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Σε περίπτωση παραίτησης ή αυτοδίκαιης έκπτωσης μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, λόγω συνδρομής κωλύματος της παρ. 2 του άρθρου 4 της ανωτέρω ΚΥΑ, μετά τη συγκρότησή της, ορίζεται νέο μέλος με την ίδια διαδικασία. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη αυτής και χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Ελέγχου ασκεί υπάλληλος της Αρχής που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησής της.

Ζητήματα αμοιβής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ρυθμίζονται από τις γενικές διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) περί συλλογικών οργάνων ή τυχόν ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για κάθε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή.

 

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με ΑΔΑ: 6ΜΞΟ46ΜΠ3Ζ-0Ρ5

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)