Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (19-6-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 8 του ν.4795/2021 (Α΄62))

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (Α΄141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», ιδίως τα άρθρα 213 και 15 παρ. 1,

2. τις διατάξεις του ν. 4795/2021 (Α΄62) «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση», ιδίως τα άρθρα 2, 7 παρ.1, 8 και 81 παρ. 1,

3. τις διατάξεις των άρθρων 13 και 15 του ν.2690/1999 (Α΄45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας»,

4. το Κεφάλαιο ΙΑ΄ «Ψηφιακή Διαφάνεια – Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

5. τις διατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄137),

6. την υπ. αριθμ. ΓΓΑΔΔΤ 742/28.12.2022 Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (Β΄ 6918) «Σύσταση Επιτροπών Ελέγχου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τον καθορισμό των ιδιοτήτων των μελών τους, της διαδικασίας επιλογής τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια»,

7. την υπ’ αρ. 32429/21.12.2022 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (Λειτουργούντος ως Συμβούλιο Διοίκησης) με την οποία συστάθηκε αυτοτελής Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, υπαγόμενη στον Πρύτανη του Ιδρύματος, ως οργανική μονάδα επιπέδου Τμήματος (Β΄7220),

8. την υπό στοιχεία 108169/Ζ1/21.08.2020 διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, με τετραετή θητεία από 01.09.2020 έως 31.08.2024 (Υ.Ο.Δ.Δ. 677),

9. την ανάγκη σύστασης Επιτροπής Ελέγχου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

ΚΑΛEI

τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (εφεξής και ΠΚ), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 του ν.4795/2021 (Α΄ 62), να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, σύμφωνα με τα παρακάτω προβλεπόμενα:

1. Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

(α) Εγγυάται την ανεξαρτησία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (εφεξής και ΜΕΕ) διασφαλίζοντας τη λειτουργική σχέση αναφοράς μεταξύ της ΜΕΕ και του Πρύτανη, για θέματα Εσωτερικού Ελέγχου,

(β) Παρακολουθεί τις εργασίες της ΜΕΕ σε θέματα εσωτερικού ελέγχου μέσω της υποβολής σε αυτήν, του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών και της Ετήσιας Έκθεσης της Μονάδας,

(γ) Παρέχει συμβουλές για κάθε ζήτημα που αφορά την αποστολή και τα καθήκοντα της ΜΕΕ για τον Εσωτερικό Έλεγχο διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητά της και την ποιότητα του έργου της,

(δ) Παρακολουθεί την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων και διασφαλίζει ότι οι συστάσεις της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου λαμβάνονται δεόντως υπόψη.

Με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου μπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρμοδιότητές της.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Οργανισμού του ΠΚ και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

2. Λειτουργία Επιτροπής Ελέγχου

Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου ρυθμίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας που εγκρίνεται από τον Πρύτανη. Η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει υπόψη τα Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, το Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O. (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission) και τις βέλτιστες πρακτικές, που διαμορφώνονται από φορείς, όπως η Επιτροπή C.O.S.O. και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Ι.Ε.Ε.).

 

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, με ΑΔΑ: 9ΗΧ2469Β7Γ-Ε58

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (19-6-2024)