Πλήρωση Θέσεων με απόσπαση στο Υπουργείο Υποδομών (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών)

Πλήρωση Θέσεων με απόσπαση στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (31-5-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Πλήρωση Θέσεων με απόσπαση στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (31-5-2024)

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση Θέσεων με απόσπαση στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν.5049/2023 για τις διαδικασίες κατεπείγουσας εκτέλεσης έργων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μετά την έκδοση της ως άνω Π.Υ.Σ, με την οποία ανέλαβε το σχεδιασμό, την ανάθεση και την εκτέλεση των κατεπειγόντων έργων αποκατάστασης βλαβών των υποδομών σε περιοχές που κηρύχθηκαν ή παρέμειναν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων που έλαβαν χώρα στις 4, 5, 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2023 (κακοκαιρία «Daniel») και στις 25, 26, 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2023 (κακοκαιρία «Elias»), π ρ ο τ ί θ ε τ α ι, κατ’ εφαρμογή της παρ.13 του άρθρου 25 του ν.5049/2023 (Α΄152), να προβεί σε αποσπάσεις

Εκατό είκοσι έξι (126) υπαλλήλων Μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

που υπηρετούν σε υπηρεσίες του δημοσίου τομέα υπό την έννοια της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4270/2014 (Α’ 143).

Αναλυτικά οι θέσεις προς κάλυψη έχουν ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ) ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΑΡΙΘΜΟΣ)
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 7
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 7
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE/HARDWARE) 1
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE/HARDWARE) 2
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 13
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 5
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ 3
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 4
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ 4
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 15
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE/HARDWARE) 1
ΣΥΝΟΛΟ 126

Κατόπιν των ανωτέρω,

Οι ενδιαφερόμενοι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπάλληλοι φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, της περίπτωσης α΄ της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.4270/2014 (Α’ 143), να υποβάλουν:

  1. Αίτηση απόσπασης, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα,
  2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα,
  3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και
  4. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών, όπου ρητώς θα αναφέρονται τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές ή εκκρεμείς εις βάρος του υπαλλήλου πειθαρχικές διώξεις, βαθμοί εκθέσεων αξιολόγησης και αναρρωτικές άδειες της τελευταίας πενταετίας, τοποθετήσεις σε επιμέρους οργανικές μονάδες της υπηρεσίας του, καθώς και εάν συντρέχει ή όχι στο πρόσωπο του υπαλλήλου οποιοδήποτε κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη.

Εάν το πιστοποιητικό δεν είναι διαθέσιμο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν στην αίτησή τους την σχετική, με την χορήγηση, αίτηση.

Η Αίτηση απόσπασης και το Βιογραφικό Σημείωμα επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθ. 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

Οι Αιτήσεις απόσπασης υποβάλλονται από 27-05-2024 έως και 7-6-2024 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο κεντρικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 101 91 Παπάγου, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ίδια διεύθυνση (στην περίπτωση αυτή το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου, που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του/της υποψηφίου/ας), είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ddy@yme.gov.gr.

Η Ανακοίνωση – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση Θέσεων με απόσπαση στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν.5049/2023 για τις διαδικασίες κατεπείγουσας εκτέλεσης έργων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας (31-5-2024) (με ΑΔΑ: 625Α465ΧΘΞ-Ι68)

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης