Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Απόσπαση δεκαπέντε (15) υπαλλήλων κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (30-5-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση δεκαπέντε (15) υπαλλήλων κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης– ΠΙΝΕΠΘ), για την υποστήριξη στην παρακολούθηση και υλοποίηση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (30-5-2024)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Τους/τις υπαλλήλους που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία απόσπασης για τη στελέχωση υπηρεσιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης – ΠΙΝΕΠΘ), με αντικείμενο την παρακολούθηση, υλοποίηση και εκκαθάριση δαπανών των έργων που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με Φορέα Υλοποίησης το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ειδικότερα: για την Κεντρική Υπηρεσία του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης καλούνται να αποσπαστούν δεκατέσσερις (14) υπάλληλοι και για το Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (ΠΙΝΕΠΘ) καλείται να αποσπαστεί ένας (1) υπάλληλος.

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς απόσπαση έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), για τους οποίους έχει παρέλθει διετία από το διορισμό τους, ή δεν υφίσταται κώλυμα από άλλη ειδική ή γενική διάταξη, κατά παρέκκλιση ως προς τη διαδικασία κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων του φορέα προέλευσης, με την ίδια σχέση εργασίας και το ίδιο μισθολογικό καθεστώς.

Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε δύο (2) έτη και δύναται να παραταθεί για άλλα τρία (3) έτη. Για το χρονικό διάστημα της απόσπασης οι υπάλληλοι διατηρούν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους και η μισθοδοσία τους βαρύνει τον φορέα υποδοχής. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση στην οποία ο/η υπάλληλος ανήκει οργανικά.

Η απόσπαση του/της υπαλλήλου διακόπτεται πριν από τη λήξη της για υπηρεσιακούς λόγους με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου ή μετά από αιτιολογημένη αίτηση του/της υπαλλήλου, κατόπιν συνεκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών.

2. Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει:

A. Να ανήκουν σε έναν από τους κλάδους ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού ειδικότητας Διοικητικού –Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής- ειδικότητας Πληροφορικής (SOFTWARE ή HARDWARE) ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ειδικότητας Διοικητικού- Λογιστικού ή να κατέχουν τα τυπικά προσόντα για τους κλάδους αυτούς.
Β. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τον κλάδο και την ειδικότητα που ανήκουν στο π.δ. 85/2022 (Α΄ 232).
Γ. Να έχουν πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Δ. Να έχουν άριστη ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Ε. Για την τελική επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμάται κυρίως η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε:

  • διαχείριση ή/και υλοποίηση ή/και έλεγχο συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων,
  • διαδικασίες προμηθειών ή/και θέματα οικονομικής διαχείρισης,
  • έκδοση μισθοδοσίας, υποβολή ΑΠΔ

 

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση δεκαπέντε (15) υπαλλήλων κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης– ΠΙΝΕΠΘ), για την υποστήριξη στην παρακολούθηση και υλοποίηση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (30-5-2024) (με ΑΔΑ: ΨΟ1Ο46ΜΤΛ6-8ΦΦ)

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Απόσπαση δεκαπέντε (15) υπαλλήλων κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (30-5-2024)