Βελτίωση παράλληλων έργων στο Αγρόκτημα Μεσιανής

Ηλεκτρονική Δημοπρασία του έργου: Βελτίωση παράλληλων έργων στο Αγρόκτημα Μεσιανής

Ηλεκτρονική Δημοπρασία του έργου: Βελτίωση παράλληλων έργων στο Αγρόκτημα Μεσιανής Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής Αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΩΝ […]

Continue Reading