Βελτίωση παράλληλων έργων στο Αγρόκτημα Μεσιανής

Ηλεκτρονική Δημοπρασία του έργου: Βελτίωση παράλληλων έργων στο Αγρόκτημα Μεσιανής

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ηλεκτρονική Δημοπρασία του έργου: Βελτίωση παράλληλων έργων στο Αγρόκτημα Μεσιανής

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας/Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής Αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το έργο:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΕΣΙΑΝΗΣ»,

με προϋπολογισμό: 355.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ με προϋπολογισμό: 286.290,32€ χωρίς ΦΠΑ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεωρήσεις) (CPV: 45233120-6).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) στο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό συστήματος 208420 καθώς και στην ιστοσελίδα kozani.pdm.gov.gr.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19η Ιουλίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Η Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με την παρ.2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 24η Ιουλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα 10 μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

1) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ και που είναι εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης,

3) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής συμμετοχής ύψους 5.725,81 € και έχει χρόνο ισχύος μέχρι 19/06/2025.

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι δέκα (10) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) έτους 2023 της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε.: 02.01.073.9789.01.01023 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2024 του Φορέα 073.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Τα τεύχη του Διαγωνισμού του έργου:

Βελτίωση παράλληλων έργων στο Αγρόκτημα Μεσιανής, βρίσκονται εδώ

** στον Α/Α Συστήματος πληκτρολογούμε: 208420