Διαγωνισμός

Προμήθεια και μεταφορά 1.700 τόνων αντιπαγετικού άλατος

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Αριθμός Διακήρυξης 19/2014

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό προμήθειας και μεταφοράς 1.700 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού του Επαρχιακού Οδικού ικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για τη χειμερινή περίοδο 2014-2015. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 120.000,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 25/08/2014. ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. κατά την οποία λήγει και η προθεσμία παραλαβής προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης των. Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π.Δ.118/07.

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 6.000,00 €. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας: η χαμηλότερη τιμή/τόνο σε ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Ο ανάδοχος θα αναλάβει και τη μεταφορά του αλατιού σε οποιοδήποτε σημείο του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης με δικά του έξοδα. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 120 ημερολογιακές ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ: 2461351194 fax: 2461047209, αρμόδιος υπάλληλος κος Τούμπας Χρήστος στο Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος) γραφείο 25, Διοικητήριο-Δημοκρατίας 27.

Διαβάστε εδώ την περίληψη της διακήρυξης