Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού χειμερινής περιόδου 2023-2024 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού χειμερινής περιόδου 2023-2024 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού χειμερινής περιόδου 2023-2024 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής,  για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο

«Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού χειμερινής περιόδου 2023-2024 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

CPV: 90620000

Αριθμός Διακήρυξης ΕΣΗΔΗΣ 217222

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός για το σύνολο της σύμβασης: 694.300,80 € (συμπ. ΦΠΑ 24%).

ΠΕΡΙΟΧΕΣ Εκτιμώμενη Αξία (χωρίς ΦΠΑ)
ΠΕΡΙΟΧΗ 1  : «ΕΟΡΔΑΙΑ» 129.970,00 €
ΠΕΡΙΟΧΗ 2  : «ΣΕΡΒΙΑ» 149.955,00 €
ΠΕΡΙΟΧΗ 3: «ΒΕΛΒΕΝΤΟ» 50.000,00 €
ΠΕΡΙΟΧΗ 4: «ΒΟΪΟ» 150.005,00 €
ΠΕΡΙΟΧΗ 5: «ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ» 79.990,00 €
ΣΥΝΟΛΟ: 559.920,00 €
ΦΠΑ: 134.380,80 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 694.300,80 €

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της σύμβασης.

Προϋπολογισμός: 694.300,80 € (με ΦΠΑ).

Γλώσσα: Ελληνική

Χρόνος Ισχύος Προσφορών: 12 Μήνες.

Διάρκεια Σύμβασης: 8 Μήνες

Αρμόδιο Όργανο Άσκησης Προσφυγών: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα άρθρα 345-374 του ν. 4412/16 και του Π.Δ 39/2017, όπως ισχύουν.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς Ηλεκτρονικά, μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, της αρίθμ. 56902/215/17 (Β/1924) Υ.Α και τον Ν. 4412/16

  • Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 25/08/2023
  • Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή 22/09/2023 και ώρα 15:00.
  • Αποσφράγιση Προσφορών Πέμπτη 28/09/2023, ώρα 09:00 π.μ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Κάθε Ηλεκτρονική Προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ. Συγκεκριμένα για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής συμμετοχής ύψους 11.198,40 ευρώ με χρόνο ισχύος τουλάχιστον μέχρι τις 22-10-2024.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕ Κοζάνης), Κωδ.: ΣΑΝΠ 241 2023ΝΠ24100026, «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», με κωδ. MIS 5214490. Η δαπάνη για την εν λόγω Σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.:01.071.9459.04.23023.01, σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα 071.

Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Αναλυτικοί Όροι του Διαγωνισμού και σχετικές λεπτομέρειες: Όπως αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη, τα οποία είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση https://kozani.pdm.gov.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ & στο ΚΗΜΔΗΣ.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες: Επικοινωνία μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επισκέπτονται το χώρο του Διαγωνισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, για ενδεχόμενες δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις, στα πλαίσια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Περίληψη απεστάλη για Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 21/08/2023 (2023/S 163-512465 ).

Συνημμένα:

Τα τεύχη του Διαγωνισμού βρίσκονται εδώ

** στον Α/Α Συστήματος πληκτρολογούμε: 217222