Ανεκλυστήρες στο Διοικητήριο της Π.Ε. Κοζάνης

Ανάθεση της ετήσιας τακτικής και έκτακτης συντήρησης και των περιοδικών τακτικών και έκτακτων ελέγχων των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των ανελκυστήρων της Π.Ε Κοζάνης στην Πτολεμαΐδα

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Ανάθεση της ετήσιας τακτικής και έκτακτης συντήρησης και των περιοδικών τακτικών και έκτακτων ελέγχων των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των ανελκυστήρων της Π.Ε Κοζάνης στην Πτολεμαΐδα

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση της ετήσιας τακτικής και έκτακτης συντήρησης και των περιοδικών τακτικών και έκτακτων ελέγχων των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των ανελκυστήρων της Π.Ε Κοζάνης στην Πτολεμαΐδα.

Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της εργασίας αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας.

Ο Προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 9.882,80 € (συμπ. ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Ε Κοζάνης.

Αναλυτικά:

Α/Α ΕΙΔΟΣ Τεμ. Μηνιαίο Κόστος(€) Ετήσιο Κόστος(€)
1 Συντήρηση ανελκυστήρα κοινού αριστερός Νο1 Διοικητηρίου Π.Ε. Κοζάνης 1 70 840,00
2 Συντήρηση ανελκυστήρα κοινού μεσαίος Νο2 Διοικητηρίου Π.Ε. Κοζάνης 1 70 840,00
3 Συντήρηση ανελκυστήρα κοινού δεξιός Νο3 Διοικητηρίου Π.Ε. Κοζάνης 1 70 840,00
4 Συντήρηση ανελκυστήρα ΑΜΕΑ Διοικητηρίου Π.Ε. Κοζάνης 1 70 840,00
5 Συντήρηση ανελκυστήρα κυλικείου Διοικητηρίου Π.Ε. Κοζάνης 1 60 720,00
6 Συντήρηση ανελκυστήρα οικίας Νομάρχη Διοικητηρίου Π.Ε. Κοζάνης 1 60 720,00
7 Συντήρηση ανελκυστήρα κοινού αριστερός Νέου Διοικητηρίου στην Πτολεμαΐδα Νο1 1 60 720,00
8 Συντήρηση ανελκυστήρα κοινού δεξιός Νέου Διοικητηρίου στην Πτολεμαΐδα Νο2 1 60 720,00
9 Συντήρηση ανελκυστήρα κοινού Νέου Διοικητηρίου στην Πτολεμαΐδα Νο3 1 60 720,00
10 Συντήρηση αναβατορίου ΑΜΕΑ Διοικητηρίου Π.Ε. Κοζάνης 1 30 360,00
11 Τοποθέτηση τηλεφώνων με τις γραμμές τους, στους θαλάμους των ανελκυστήρων της Π.Ε. Κοζάνης 5 130 650,00
    Σύνολο 7.970,00
    Φ. Π. Α. 24% 1.912,80
    ΣΥΝΟΛΟ 9.882,80

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείστε να προσκομίσετε, εφόσον ενδιαφέρεστε, σφραγισμένες
οικονομικές προσφορές μέχρι την 13/01/2022 ημέρα Πέμπτη, στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος γραφείο 25) της Π.Ε Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50 100.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων εκτέλεσης του έργου.

Με την Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να συνυποβληθούν.

  1. Φορολογική Ασφαλιστική Ενημερότητα
  2. Ασφαλιστικές ενημερότητες (ΕΦΚΑ) (για Α.Ε του Προέδρου και Δ/νων Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διαχειριστών για Ο.Ε, Ε.Π.Ε και ΙΚΕ κλπ.)
  3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (έκδοσης του τελευταίου τριμήνου για Α.Ε του Προέδρου και Δ/νων Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διαχειριστών για Ο.Ε, Ε.Π.Ε και ΙΚΕ κλπ.)
  4. Σχετική Άδεια Συντηρητή Ανελκυστήρων

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα δίνονται από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στο τηλ. 24613 51207 (Fax 24610 47213) αρμόδιος υπάλληλος Δημήτριος Μόκιας.

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού

 

 

Κωτούλας Βασίλειος

 

Συνημμένα:

  • Η Πρόσκληση για την Ανάθεση της ετήσιας τακτικής και έκτακτης συντήρησης και των περιοδικών τακτικών και έκτακτων ελέγχων των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των ανελκυστήρων της Π.Ε Κοζάνης στην Πτολεμαΐδα (σε μορφή pdf)
anelkystires-pekozanis-prosklisi-2021
  • Η Οικονομική προσφορά για την ανάθεση του ετήσιου περιοδικού ελέγχου φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων για το κτήριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και του κτιρίου στην Πτολεμαΐδα (σε μορφή docx)