Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (31-1-2023)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (31-1-2023)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με το αριθ. πρωτ. 300/19-01-2023 έγγραφό της, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008* της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Φεβρουάριο 2023 και τον Μάρτιο 2023.

Αναλυτικότερα:

Α) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 27η Φεβρουαρίου 2023:

 

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού (BUDG-E-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP-Β-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT-D-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO-Β-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA-Β-1)
 • Μία θέση στο Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης στις Βρυξέλλες (OIB-RE-1)
Β) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 27η Μαρτίου 2023:

 

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI-Α-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT-C-4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT-I-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP-B-4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP-E-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP-G-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος(DEFIS-01)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος(DEFIS-A-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος(DEFIS-A-2_A)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος(DEFIS-A-2_B)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος(DEFIS-A-3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος(DEFIS-A-4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος(DEFIS-C-1)
Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (EMPL-C-1)

 

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV-F-1) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW-I-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME-A-3_Del Egypt) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME-A-3_Del Georgia) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME-A-3_Del Gambia) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Ασφάλειας (HR-DS-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA-Β-2) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC-E-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST-D-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST-D-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (ΜΟVE-C-4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (REFORM-B-1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD-Β-2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE-Β-2) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE-Β-3)

 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους, στην αγγλική ή γαλλική ή γερμανική γλώσσα, αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν, κατά προτίμηση, σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:.

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

 

 

Συνημμένα:

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (31-1-2023), με ΑΔΑ: 9ΔΛΒ46ΜΤΛ6-ΖΘΤ

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης