Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ανακοίνωση Πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (17-1-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (17-1-2024)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με το αριθ. πρωτ.7924/21-12-2023 έγγραφό της, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008* της Επιτροπής, με
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Ιανουάριο 2024 και τον Φεβρουάριο 2024.

Αναλυτικότερα

Α) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 25η Ιανουαρίου 2024:

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI-B-4_A)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI-B-4_Β) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI-Η-1)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI-Η-2)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI-Η-4)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV-Ε-1)
✓ Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT-C-2)
✓Μία θέση στην Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA-2)
✓ Μία θέση στην Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA-3)
✓ Μία θέση στην Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA-4)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA- D-1_B) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA- F-1_A) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)

Β) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 26η Φεβρουαρίου 2024:

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI-B-3)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (AGRI-I-1)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT-F-1_A)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT-F-1_Β)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT-F-1_C)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT-F-1_D)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού (EAC-B-2)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού (EAC-D-2) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO-E-1)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV-Β-3) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV-D-1)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA-B-4)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA-C-2)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA-C-4)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW-I-3)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME-01)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME-A-3_DEL Niger) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME-D-4) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA- D-1_A) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA-F-1_B)
✓ Μία θέση στo Kοινό Κέντρο Ερευνών (JRC-B-5)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (MOVE-D-3) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (MOVE-E-3) 
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (REFORM-B-5)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD-Ε-1_Α)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD-Ε-1_Β) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)
✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE-G-2)

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους, στην αγγλική ή γαλλική ή γερμανική γλώσσα, αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν, κατά προτίμηση, σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templatesinstructions

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

 

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση Πλήρωσης με απόσπαση, θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (17-1-2024),

(με ΑΔΑ: 67ΤΧ46ΜΤΛ6-ΥΩΖ)

 

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης