Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ανακοίνωση Πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (9-2-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (9-2-2024)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), με το αριθ. πρωτ.285/26-01-2024 έγγραφό της, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Εθνικών
Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008*
της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Φεβρουάριο 2024 και τον Μάρτιο 2024.

Αναλυτικότερα

Α) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 26η Φεβρουαρίου 2024:

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού (BUDG-TF-OSS STEP_A) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού (BUDG-TF-OSS STEP_Β) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW-D-1)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA- D-2)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και Διαπραγματεύσεων για τη Διεύρυνση (NEAR-C-1 Del Georgia)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (ΤΑΧUD-A-1)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (ΤΑΧUD-D-4)

Β) Προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων την 25η Μαρτίου 2024:

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Eπικοινωνίας (COMM-D-3)

✓ Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT-F-3)

✓ Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT-F-4)

✓ Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat” (ESTAT-G-4)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA-C-4)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA-D-4)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW-I-2)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA-G-5_A) (cost free / χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε.)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εταιρικών Σχέσεων (INTPA-G-5_B)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST-A-2)

✓ Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF-B-3)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE-Ε-3)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (SANTE-G-4)

✓ Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE-E-2)

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους, στην αγγλική ή γαλλική ή γερμανική γλώσσα, αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν, κατά προτίμηση, σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templatesinstructions

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση Πλήρωσης με απόσπαση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή (9-2-2024), (με ΑΔΑ: ΡΥ1Ψ46ΜΤΛ6-Π9Π)

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης