Προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου

Διαγωνισμός

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατόπιν της αριθμ. 386/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου. Το είδος της απαιτούμενης συντήρησης και ανταλλακτικών καθώς και οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες προσφοράς. Ο προϋπολογισμός εκτιμάται  στο ποσό των 7.626,00 € (συμπ. ΦΠΑ) για την προμήθεια ανταλλακτικών και 787,20 € (συμπ. ΦΠΑ) για τις εργασίες επισκευής. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Προμήθεια ενός σετ σιαγώνων για το σύστημα πέδησης του οχήματος ΚΗΙ 8680

Διαγωνισμός

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια ενός σετ σιαγώνων για το σύστημα πέδησης του οχήματος ΚΗΙ 8680, κατόπιν της αριθμ. 318/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Ο προϋπολογισμός εκτιμάται  στο ποσό των 61,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού τηλεφωνικού κέντρου για το Διοικητήριο της Π.Ε. Κοζάνης στην Πτολεμαίδα

Διοικητήριο Πτολεμαϊδας

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού τηλεφωνικού κέντρου για το Διοικητήριο της Π.Ε. Κοζάνης στην Πτολεμαίδα. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Προμήθεια αλατιέρας και ζεύγους αλυσίδων για τις ανάγκες της Τ.Κ. Καταφυγίου

Διαγωνισμός

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατόπιν των αρίθμ. 1380/14 (ΑΔΑ: ΒΝΓΜ7ΛΨ-19Τ) και αρίθμ. 9/15 (ΑΔΑ: 68ΛΚ7ΛΨ-ΨΘ1) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια αλατιέρας και ζεύγους αλυσίδων για τις ανάγκες της Τ.Κ. Καταφυγίου. Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της εργασίας αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας. Ο Προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 3.444,00 € (συμπ. ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Ε. Κοζάνης όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση και έχει γίνει για αυτό το λόγο η αρίθμ. 4576/273/14-01-2015 έκθεση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ:7ΡΖΒ7ΛΨ-4Μ7) στον ΚΑΕ 072.9781. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Προμήθεια καταστροφέα και μηχανισμό κοπής κλαδιών για της ανάγκες της Τ.Κ. Καταφυγίου

Διαγωνισμός

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατόπιν των αρίθμ. 1379/14. (ΑΔΑ 7ΩΩΚ7ΛΨ-ΕΕΝ) και αρίθμ. 10/15 (ΑΔΑ 6ΤΓΙ7ΛΨ-Χ03) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια καταστροφέα και μηχανισμό κοπής κλαδιών για της ανάγκες της Τ.Κ. Καταφυγίου. Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της εργασίας αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας. Ο Προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 4.305,00 € (συμπ. ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Ε. Κοζάνης όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση και έχει γίνει για αυτό το λόγο η αρίθμ. 4576/273/14-01-2015 έκθεση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ 7ΡΖΒ7ΛΨ-4Μ7) στον ΚΑΕ 072.9781.      » Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση κλήρωσης συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Προμήθεια – εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πτολεμαΐδας στο Δ.Δ. Πενταβρύσου»

Επιτροπές

Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Π.Ε. Κοζάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και τις υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ Β’ 2540) και υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Αποφάσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τη επιλογή μελών της Επιτροπής Προσωρινής παραλαβής έργου, την Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 9:00 π.μ., στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. (Διοικητήριο, 3ος όροφος). » Διαβάστε περισσότερα !!!

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κεραίας – αναμεταδότη για την προβολή του εκκλησιαστικού καναλιού «4Ε»

Διαγωνισμός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια κεραίας – αναμεταδότη για την προβολή του εκκλησιαστικού καναλιού «4Ε». (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 526/2014 [ΑΔΑ: ΒΙΗ37ΛΨ-Θ4Η]). Η κεραία – αναμεταδότης θα τοποθετηθεί στην περιοχή του Μεταξά Κοζάνης.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 9.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. (Έκθεση ανάληψης: 1054/2014 με αριθ. πρωτ: 30902/2061/27-3-2014, ΚΑΕ:071.9471 – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ). Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τεσσάρων (4) λεπίδων αποχιονισμού

Διαγωνισμός

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας κατόπιν της αρίθμ. 413/14 (ΑΔΑ ΒΙΞΕ7ΛΨ-ΜΤΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια τεσσάρων (4) Λεπίδων Αποχιονισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις του είδους αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας.
Ο Προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 6.500,00 € (συμπ. ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Ε Κοζάνης όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση και έχει γίνει για αυτό το λόγο η αρίθμ. 13451/896/05-02-2014 έκθεση δέσμευσης πίστωσης (Α.Δ.Α ΒΙΡ87ΛΨ-Λ1Η) στον ΚΑΕ 9471 (ΣΑΕ 041). » Διαβάστε περισσότερα !!!

1 2