Διαγωνισμός

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότη που αφορά στην προμήθεια 8 εξυπηρετητών

Αριθμός Διακήρυξης  11/2016 Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί «Πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη που αφορά στην προμήθεια  8 εξυπηρετητών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Ο προϋπολογισμός είναι 60.000,00 ευρώ πλέον του Φ.Π.Α., η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι: 3/6/2016 και ώρα 13.00 μ.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι: […]

Continue Reading
Διαγωνισμός

Προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατόπιν της αριθμ. 386/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου. Το είδος της απαιτούμενης συντήρησης και ανταλλακτικών καθώς και οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες προσφοράς. Ο προϋπολογισμός εκτιμάται  […]

Continue Reading
Διαγωνισμός

Προμήθεια ενός σετ σιαγώνων για το σύστημα πέδησης του οχήματος ΚΗΙ 8680

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια ενός σετ σιαγώνων για το σύστημα πέδησης του οχήματος ΚΗΙ 8680, κατόπιν της αριθμ. 318/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Ο προϋπολογισμός εκτιμάται  στο ποσό των 61,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Continue Reading
Διοικητήριο Πτολεμαϊδας

Προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού τηλεφωνικού κέντρου για το Διοικητήριο της Π.Ε. Κοζάνης στην Πτολεμαίδα

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού τηλεφωνικού κέντρου για το Διοικητήριο της Π.Ε. Κοζάνης στην Πτολεμαίδα.

Continue Reading
Διαγωνισμός

Προμήθεια αλατιέρας και ζεύγους αλυσίδων για τις ανάγκες της Τ.Κ. Καταφυγίου

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατόπιν των αρίθμ. 1380/14 (ΑΔΑ: ΒΝΓΜ7ΛΨ-19Τ) και αρίθμ. 9/15 (ΑΔΑ: 68ΛΚ7ΛΨ-ΨΘ1) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια αλατιέρας και ζεύγους αλυσίδων για τις ανάγκες της Τ.Κ. Καταφυγίου. Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της εργασίας αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας. Ο Προϋπολογισμός της εν […]

Continue Reading
Διαγωνισμός

Προμήθεια καταστροφέα και μηχανισμό κοπής κλαδιών για της ανάγκες της Τ.Κ. Καταφυγίου

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατόπιν των αρίθμ. 1379/14. (ΑΔΑ 7ΩΩΚ7ΛΨ-ΕΕΝ) και αρίθμ. 10/15 (ΑΔΑ 6ΤΓΙ7ΛΨ-Χ03) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια καταστροφέα και μηχανισμό κοπής κλαδιών για της ανάγκες της Τ.Κ. Καταφυγίου. Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της εργασίας αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας. Ο Προϋπολογισμός της […]

Continue Reading
Επιτροπές

Ανακοίνωση κλήρωσης συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Προμήθεια – εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πτολεμαΐδας στο Δ.Δ. Πενταβρύσου»

Ανακοίνωση κλήρωσης συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Προμήθεια – εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πτολεμαΐδας στο Δ.Δ. Πενταβρύσου» Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Π.Ε. Κοζάνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και τις υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ Β’ 2540) και υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Αποφάσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, θα […]

Continue Reading
Διαγωνισμός

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κεραίας – αναμεταδότη για την προβολή του εκκλησιαστικού καναλιού «4Ε»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια κεραίας – αναμεταδότη για την προβολή του εκκλησιαστικού καναλιού «4Ε». (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 526/2014 [ΑΔΑ: ΒΙΗ37ΛΨ-Θ4Η]). Η κεραία – αναμεταδότης θα τοποθετηθεί στην περιοχή του Μεταξά Κοζάνης. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 9.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Έκθεση ανάληψης: 1054/2014 με αριθ. πρωτ: 30902/2061/27-3-2014, ΚΑΕ:071.9471 – […]

Continue Reading
Διαγωνισμός

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τεσσάρων (4) λεπίδων αποχιονισμού

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας κατόπιν της αρίθμ. 413/14 (ΑΔΑ ΒΙΞΕ7ΛΨ-ΜΤΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια τεσσάρων (4) Λεπίδων Αποχιονισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις του είδους αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας. Ο Προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας […]

Continue Reading