Διαγωνισμός

Προμήθεια καταστροφέα και μηχανισμό κοπής κλαδιών για της ανάγκες της Τ.Κ. Καταφυγίου

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κατόπιν των αρίθμ. 1379/14. (ΑΔΑ 7ΩΩΚ7ΛΨ-ΕΕΝ) και αρίθμ. 10/15 (ΑΔΑ 6ΤΓΙ7ΛΨ-Χ03) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια καταστροφέα και μηχανισμό κοπής κλαδιών για της ανάγκες της Τ.Κ. Καταφυγίου. Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της εργασίας αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας. Ο Προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 4.305,00 € (συμπ. ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Ε. Κοζάνης όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση και έχει γίνει για αυτό το λόγο η αρίθμ. 4576/273/14-01-2015 έκθεση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ 7ΡΖΒ7ΛΨ-4Μ7) στον ΚΑΕ 072.9781.     

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν σφραγισμένες οικονομικές προσφορές μέχρι τις 9/02/2015 ημέρα Δευτέρα στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος γραφείο 25) της Π.Ε. Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50 100. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων εκτέλεσης του έργου. Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.

Πληροφορίες για της Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών θα δίνονται από το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στο τηλ. 24613 51250 (Fax 24610 47213) αρμόδια υπάλληλος Καραγεώργου Αναστασία. Η Παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Ε Κοζάνης, στη Διαύγεια και στο ΚΗΜΔΗΣ.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση – Ω2ΥΓ7ΛΨ-ΜΞ6