Διαγωνισμός

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τεσσάρων (4) λεπίδων αποχιονισμού

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας κατόπιν της αρίθμ. 413/14 (ΑΔΑ ΒΙΞΕ7ΛΨ-ΜΤΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια τεσσάρων (4) Λεπίδων Αποχιονισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις του είδους αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας.
Ο Προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 6.500,00 € (συμπ. ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Ε Κοζάνης όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση και έχει γίνει για αυτό το λόγο η αρίθμ. 13451/896/05-02-2014 έκθεση δέσμευσης πίστωσης (Α.Δ.Α ΒΙΡ87ΛΨ-Λ1Η) στον ΚΑΕ 9471 (ΣΑΕ 041).

Διαβάστε εδώ την Πρόσκληση