Διαγωνισμός

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κεραίας – αναμεταδότη για την προβολή του εκκλησιαστικού καναλιού «4Ε»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια κεραίας – αναμεταδότη για την προβολή του εκκλησιαστικού καναλιού «4Ε». (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 526/2014 [ΑΔΑ: ΒΙΗ37ΛΨ-Θ4Η]). Η κεραία – αναμεταδότης θα τοποθετηθεί στην περιοχή του Μεταξά Κοζάνης.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 9.000,00 € συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. (Έκθεση ανάληψης: 1054/2014 με αριθ. πρωτ: 30902/2061/27-3-2014, ΚΑΕ:071.9471 – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ). Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.Η οικονομική προσφορά να αποσταλεί σε σφραγισμένο φάκελο έως την Πέμπτη 24/4/2014, στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Γραφείο 25, ημοκρατίας 27, 50100, Κοζάνη.

Επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.

Διαβάστε την πρόσκληση εδώ