Διαγωνισμός

Οριζόντια σήμανση Επαρχιακών οδών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Οριζόντια σήμανση Επαρχιακών οδών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης» με προϋπολογισμό 150.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ.
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 121.695,76 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών ́Εργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οδός Δημοκρατίας 27, Κοζάνη μέχρι τις 30 Απριλίου 2014 ημέρα Τετάρτη, με την καταβολή των εξόδων παραγωγής των τευχών, που ανέρχονται σε 10,00 ΕΥΡΩ.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα διακήρυξης τύπου Β από την ΕΑΑΔΗΣΥ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461351210, FAX επικοινωνίας  2461047213, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μαρία Χαριτωνίδου.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6 Μαϊου 2014 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.. Το σύστημα υποβολής προσφοράς είναι με ελεύθερη συμπλήρωση, του άρθρου 7 του Ν. 3669/08 (ΚΕ).

Διαβάστε εδώ την περίληψη διακήρυξης