Διοικητήριο Πτολεμαϊδας

Προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού τηλεφωνικού κέντρου για το Διοικητήριο της Π.Ε. Κοζάνης στην Πτολεμαίδα

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού τηλεφωνικού κέντρου για το Διοικητήριο της Π.Ε. Κοζάνης στην Πτολεμαίδα.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν οικονομική προσφορά μέχρι την 28/3/2016 ημέρα Δευτέρα, στη Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος γραφείο 25) της Π.Ε. Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50 131 είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (Fax) στον αριθμό 24610 47209. Κριτήριο ανάθεσης, για την επιλογή, είναι η χαμηλότερη τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων εκτέλεσης της προμήθειας.

Ο προϋπολογισμός θα ανέλθει  στο ποσό των 14.956,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών θα δίνονται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων στο τηλ. 24613 51501 (αρμόδιος υπάλληλος Χαραλαμπίδης Κωνσταντίνος). Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Κοζάνης.

Συνημμένα:   Πϊνακας Οικονομικής Προσφοράς των αναγκαίων ειδών.

Ο Διευθυντής Οικονομικού

Τσορμπατζίδης Θεολόγος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΟΛΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1 Τηλεφωνικές συσκευές Grandstream IP phone GXP1620 Τεμ.

 

30    
2 Κατανεμητής Digium A8E08E 8 Port Analog PCI-E Τεμ. 1    
3 SERVER HP PROLIANT DL380p Gen8 (τηλεφ. Κέντρο) IP Τεμ. 1    
4 Switch 24 port Gigabit Mikrotik Cloud Τεμ. 3    
5 UPS AΡC SMC 1000i Τεμ. 1    
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
  ΦΠΑ 23%  
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ  

 

 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ