Προμήθεια 15.000 κιλών οικολογικού (υδατοδιαλυτού) χρώματος διαγράμμισης οδών και 6.250 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2020)

Διαγράμμιση εθνικού οδικού δικτύου ΠΕ Κοζάνης

Προμήθεια 15.000 κιλών οικολογικού (υδατοδιαλυτού) χρώματος διαγράμμισης οδών και 6.250 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες » Διαβάστε περισσότερα !!!

Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας 15.000 κιλών λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 6.250 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Διαγράμμιση εθνικού οδικού δικτύου ΠΕ Κοζάνης

Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας 15.000 κιλών λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 6.250 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Διαγωνισμός

Αριθμός Διακήρυξης:  10/2016

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με ηλεκτρονικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση για προμήθεια 7,5 τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών

λευκό ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης οδών

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια 7,5 τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε Κοζάνης. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προς προμήθεια είδους καθώς και οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες προσφοράς. Οι προσφέροντες θα πρέπει να καταθέσουν, μαζί με την Οικονομική Προσφορά τους και ανάλογα έγγραφα (προσπέκτους, εργαστηριακά αποτελέσματα ανάλυσης) που πιστοποιούν ότι τα προς προσφορά είδη ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές. Η αρμόδια Διεύθυνση έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε δειγματοληπτικό ποιοτικό έλεγχο προ της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση κλήρωσης συγκρότησης Επιτροπής για α) τη διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος και β) την παραλαβή λευκού ακρυλικού χρώματος

Επιτροπές

Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Π.Ε. Κοζάνης σύμφωνα με τον Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α’/10-4-2012) και πιο συγκεκριμένα με όσα στο άρθρο 186 παρ.1 αυτού προβλέπονται, αναφορικά με την παραλαβή αφανών εργασιών και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων των εργολαβιών αφενός (και Εγκύκλιος 11/Δ17α/08/78/ΦΝ 433.β/16-5-2012 του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., παρ.Ε.1) » Διαβάστε περισσότερα !!!

Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός προμήθειας 22.500 κιλών λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε.Κοζάνης

Διαγωνισμός

Αριθός Διακήρυξης  17/2014

Διαβάστε εδώ τη διακήρυξη

Διακήρυξη Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας Λευκού Ακρυλικού Χρώματος Διαγράμμισης Οδών

Διαγωνισμός

Αριθμός Διακήρυξης: 11/2014

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών, για τις εργασίες διαγράμμισης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 73.800,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23/04/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. κατά την οποία λήγει και η προθεσμία παραλαβής προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης των. Τα απαραίτητα προς υποβολή δικαιολογητικά αναφέρονται στο τεύχος της διακήρυξης σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Διακήρυξη Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας Λευκού Ακρυλικού Χρώματος

Διαγωνισμός

Αριθμός Δ ιακήρυξης 12/2014

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης διενεργεί πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό προμήθειας Λευκού Ακρυλικού Χρώματος (30.000 Kgr), για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού ικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 73.800,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ), η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι: 16/04/2014 και ώρα 10.00 π.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι: 16/04/2014. και ώρα 10.00 π.μ. Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π.Δ .118/07. » Διαβάστε περισσότερα !!!