Διαγράμμιση εθνικού οδικού δικτύου ΠΕ Κοζάνης

Προμήθεια 15.000 κιλών οικολογικού (υδατοδιαλυτού) χρώματος διαγράμμισης οδών και 6.250 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2020)

Προμήθεια 15.000 κιλών οικολογικού (υδατοδιαλυτού) χρώματος διαγράμμισης οδών και 6.250 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση Κύρια δραστηριότητα Α.Α. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες […]

Όλο το άρθρο
Διαγράμμιση εθνικού οδικού δικτύου ΠΕ Κοζάνης

Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας 15.000 κιλών λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 6.250 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας 15.000 κιλών λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 6.250 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Όλο το άρθρο
Διαγωνισμός

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Αριθμός Διακήρυξης:  10/2016 Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με ηλεκτρονικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Όλο το άρθρο
λευκό ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης οδών

Ανακοίνωση για προμήθεια 7,5 τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια 7,5 τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε Κοζάνης. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προς προμήθεια είδους καθώς και οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες προσφοράς. Οι προσφέροντες θα πρέπει […]

Όλο το άρθρο
Επιτροπές

Ανακοίνωση κλήρωσης συγκρότησης Επιτροπής για α) τη διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος και β) την παραλαβή λευκού ακρυλικού χρώματος

Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ της Π.Ε. Κοζάνης σύμφωνα με τον Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α’/10-4-2012) και πιο συγκεκριμένα με όσα στο άρθρο 186 παρ.1 αυτού προβλέπονται, αναφορικά με την παραλαβή αφανών εργασιών και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων των εργολαβιών αφενός (και Εγκύκλιος 11/Δ17α/08/78/ΦΝ 433.β/16-5-2012 του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., παρ.Ε.1)

Όλο το άρθρο
Διαγωνισμός

Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός προμήθειας 22.500 κιλών λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε.Κοζάνης

Αριθός Διακήρυξης  17/2014 Διαβάστε εδώ τη διακήρυξη

Όλο το άρθρο
Διαγωνισμός

Διακήρυξη Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας Λευκού Ακρυλικού Χρώματος Διαγράμμισης Οδών

Αριθμός Διακήρυξης: 11/2014 Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών, για τις εργασίες διαγράμμισης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 73.800,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23/04/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. κατά […]

Όλο το άρθρο
Διαγωνισμός

Διακήρυξη Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας Λευκού Ακρυλικού Χρώματος

Αριθμός Δ ιακήρυξης 12/2014 Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης διενεργεί πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό προμήθειας Λευκού Ακρυλικού Χρώματος (30.000 Kgr), για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού ικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 73.800,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ), η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι: 16/04/2014 και ώρα 10.00 π.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι: […]

Όλο το άρθρο