Διαγωνισμός

Διακήρυξη Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας Λευκού Ακρυλικού Χρώματος

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Αριθμός Δ ιακήρυξης 12/2014

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης διενεργεί πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό προμήθειας Λευκού Ακρυλικού Χρώματος (30.000 Kgr), για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού ικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 73.800,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ), η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι: 16/04/2014 και ώρα 10.00 π.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι: 16/04/2014. και ώρα 10.00 π.μ. Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π.Δ .118/07.

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 3.690,00 €. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας: η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 120 ημερολογιακές ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ: 2461351194 fax: 2461047209, αρμόδιος υπάλληλος κος Τούμπας Χρήστος στο Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος) γραφείο 25, Δ ιοικητήριο-Δ ημοκρατίας 27.

Διαβάστε εδώ τη Διακήρυξη