Διαγωνισμός

Διακήρυξη Δημόσιας Σύμβασης Προμήθειας Λευκού Ακρυλικού Χρώματος Διαγράμμισης Οδών

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Αριθμός Διακήρυξης: 11/2014

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών, για τις εργασίες διαγράμμισης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 73.800,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23/04/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. κατά την οποία λήγει και η προθεσμία παραλαβής προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης των. Τα απαραίτητα προς υποβολή δικαιολογητικά αναφέρονται στο τεύχος της διακήρυξης σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07.

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 3.690,00 €. Προσφορά θα δοθεί για το σύνολο του είδους με κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Το χρονικό
διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 120 ημερολογιακές ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ: 2461351194, fax: 2461047209, αρμόδιος υπάλληλος κος Τούμπας Χρήστος στο Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος) γραφείο 25 , Διοικητήριο-Δημοκρατίας 27.

Ο Περιφερειάρχης
Δακής Γεώργιος

Διαβάστε εδώ τη Διακήρυξη