Μετατάξεις

Aνακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην Κ.Σ.Ο.Τ.

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Η Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ.) (Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού), κατόπιν της απόφασης του Δ.Σ., κατά τη συνεδρίασή του στις 12 – 03 – 2014 (αρ. Πρακτικού 590/12-03-2014), προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης και του Γραφείου Εκπαίδευσης, με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο., μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων κατέχει το Δημόσιο (επισημαίνεται ότι οι Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1892/1990 δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα και συνεπώς, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263/Α).

ΒΙΗΥ469ΗΥΖ-ΧΤΛ