λευκό ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης οδών

Ανακοίνωση για προμήθεια 7,5 τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Ενημέρωση Πολιτών

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια 7,5 τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε Κοζάνης. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προς προμήθεια είδους καθώς και οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες προσφοράς. Οι προσφέροντες θα πρέπει να καταθέσουν, μαζί με την Οικονομική Προσφορά τους και ανάλογα έγγραφα (προσπέκτους, εργαστηριακά αποτελέσματα ανάλυσης) που πιστοποιούν ότι τα προς προσφορά είδη ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές. Η αρμόδια Διεύθυνση έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε δειγματοληπτικό ποιοτικό έλεγχο προ της οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν τους πίνακες με την προσφορά τους και την υποβάλλουν μέχρι τις 29/12/2015 ημέρα Τρίτη στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος γραφείο 25) της Π.Ε Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50 100 είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω ταχυμεταφορικής. Κριτήριο ανάθεσης, για την επιλογή, είναι η χαμηλότερη τιμή/κιλό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ των ειδών που ανταποκρίνονται στους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων εκτέλεσης της προμήθειας. Προσφορά θα δοθεί για το σύνολο των ποσοτήτων.

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών θα δίνονται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων στο τηλ. 24613 51250 (αρμόδιος υπάλληλος Καραγιώργου Α.). Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη Διάυγεια και θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο Κοζάνης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Πλακεντάς Παναγιώτης

Συνημμένα:

Έντυπα Προσφοράς και Τεχνικών Προδιαγραφών.