Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Λέσβου της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής με αποσπάσεις

Μετατάξεις

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προτίθεται να καλύψει οργανικές θέσεις, με απόσπαση υπαλλήλων (που είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, προκειμένου να στελεχώσει το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Λέσβου (Κ.Υ.Α. υπ΄αριθμ. 4.2/2624/15.05.2014-ΦΕΚ 1373/Β’/29.05.2014), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7 τ. Α΄), τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4084/2012 (ΦΕΚ 190 τ. Α΄). » Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Περιφερειακού Γραφείου Σάμου της Υπηρεσίας Ασύλου

Μετατάξεις
Η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου, προκειμένου να στελεχωθεί το Περιφερειακό Γραφείο Αττική, Πάτρας και Ηρακλείου Κρήτης της Υπηρεσίας Ασύλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3907/2011 (Α΄ 7 ), τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του Ν. 4084/2012 (Α΄190), του άρθρου 7 του Ν.4111/2013 (Α΄18) καθώς και τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου Υπουργική Απόφαση 3377/6-2-2013 (Β΄1386): » Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση δύο υπαλλήλων στο Περιφερειακό Τμήμα Ρόδου του ΟΑΕΕ

Μετατάξεις

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες του Περιφερειακού Τμήματος Ρόδου σε προσωπικό και προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση δύο (2) υπαλλήλων, μονίμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, από δημόσιες υπηρεσίες κάθε μορφής ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και Ο.Τ.Α., για πέντε (5) μήνες. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.

Μετατάξεις
Το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας σε προσωπικό και προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση πέντε (5) υπαλλήλων, μονίμων ή αορίστου χρόνου που σήμερα υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και υπάγονται στην αρμοδιότητα ελέγχου του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., όπως ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 2 του Ν.3074/2002 (ΦΕΚ Α.296).

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απόσπαση Υπαλλήλων στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης

Μετατάξεις
Ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, σε εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν.1554/1985 (ΦΕΚ 97Α ́) και προκειμένου να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – Εθνικού Σημείου Επαφής (ΕΟΧ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού προσκαλεί τους τακτικούς υπαλλήλους, μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν σε φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου τομέα του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982, όπως ισχύει, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπαστούν

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση – πρόσκληση για απόσπαση υπαλλήλων στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Μετατάξεις

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προτίθεται να καλύψει δεκαπέντε (15) θέσεις, με απόσπαση υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄βαθμού.

Οι αποσπάσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3528/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.” (ΦΕΚ 26Α’). » Διαβάστε περισσότερα !!!

Παράταση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Μετατάξεις

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΕΥΔ ΠΝΑ) προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωσή της, ενδιαφέρεται να προβεί σε μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου, από τον Δημόσιο Τομέα ή τους Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Κινητής Μονάδας Γ στην Κω

Μετατάξεις
Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προτίθεται να καλύψει οργανικές θέσεις, με απόσπαση υπαλλήλων (που είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, για τη στελέχωση και λειτουργία της Κινητής Μονάδας Γ’ της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (Κ.Υ.Α. συμπλήρωση υπ ́αριθμ. 11.1/1460/2013-ΦΕΚ1017/Β’/03.06.2015), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3907/2011 (ΦΕΚ 7 τ. Α ́),τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 4084/2012 (ΦΕΚ 190 τ. Α ́). Έδρα της Κινητής Μονάδας Πρώτης Υποδοχής Γ ́ είναι ο Δήμος Κω της Π.Ε. Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Απόσπαση Υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

Μετατάξεις
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Απόσπαση Υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
Ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, σε εφαρμογή της ̟αρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 1554/1985 (ΦΕΚ 97 Α ́) και προκειμένου να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

» Διαβάστε περισσότερα !!!

Ανακοίνωση – πρόσκληση για τη στελέχωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Μετατάξεις

Ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, προκειμένου να στελεχωθεί η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων από τους φορείς του δημόσιου τομέα. » Διαβάστε περισσότερα !!!

1 4 5 6 7 8 12