Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA)

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (24-11-2022) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (24-11-2022) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σχετ.: Η με Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/1191/16016/20-10-2022 (ΑΔΑ: 6ΓΝΝ46ΜΤΛ6-ΤΔΒ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας

Σύμφωνα με τα Α.Π. 7461/11-11-2022, 7401/10-11-2022, 7347/10-11-2022 και 7327/10-11-2022 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός FRONTEX δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ    –    ΘΕΣΕΙΣ   –       ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

SNE/2022/28, Business Support Officer Advanced Level Document Officer, Παράταση έως 30.11.2022

SNE/2022/29, Operational Officer-Field Operations Unit-Sea domain, Παράταση έως 14.12.2022

SNE/2022/30, Research Officer,  09.12.2022

SNE/2022/31, Imagery Intelligence Service Manager FSA Expert Maritime Surveillance Expert Senior Duty Officer,  04.01.2023

 

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://frontex.europa.eu/careers/secondments/vacancies/

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα, καθώς και το έγγραφο σύμφωνης γνώμης της υπηρεσίας τους (βλ. συνοδευτικό υλικό),

πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση admin@rp-grece.be έως την 25η Νοεμβρίου 2022 (για την υπό στοιχεία SNE/2022/28 προκήρυξη), έως την 9η Δεκεμβρίου 2022 (για την υπό στοιχεία SNE/2022/29 προκήρυξη), έως την 6η Δεκεμβρίου 2022 (για την υπό στοιχεία SNE/2022/30 προκήρυξη) και έως την 29η Δεκεμβρίου 2022 (για την υπό στοιχεία SNE/2022/31 προκήρυξη).

Τέλος, σημειώνεται ότι οι ανωτέρω προκηρύξεις, στις οποίες προσδιορίζονται τόσο τα καθήκοντα, όσο και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, επισυνάπτονται στην παρούσα εγκύκλιο και αναρτώνται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών:

 

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση πλήρωσης με απόσπαση θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (24-11-2022) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, με (ΑΔΑ: ΨΔΓ146ΜΤΛ6-ΜΒ0)

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης