Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μ.Ε.Κ.Υ.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μ.Ε.Κ.Υ.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μ.Ε.Κ.Υ.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την πλήρωση α) δύο (2) θέσεων Ειδικών Εμπειρογνωμόνων με πρόσληψη/απόσπαση/μετακίνηση και β) (1) θέση τεχνικής υποστήριξης υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ κλάδου Πληροφορικής με απόσπαση/μετακίνηση

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4826/2021 «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 160), όπως ισχύει
  2. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως ισχύει
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν. 4954/2022 «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 ΤΟΥ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 136).
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής
    νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» (Α’ 219), 5. Την ανάγκη στελέχωσης της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (εφεξής Μ.Ε.Κ.Υ.), καθώς και την ανάγκη για την επιστημονική, διοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου της.

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία πρόσληψης/ απόσπασης/ μετακίνησης για τη στελέχωση της Μ.Ε.Κ.Υ., να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η φύση, τα καθήκοντα, τα προσόντα και ο τρόπος στελέχωσης της Μ.Ε.Κ.Υ. εκτίθενται αναλυτικά παρακάτω:

Α. Δύο (2) Ειδικοί Εμπειρογνώμονες.

Ι. Καθήκοντα, υποχρεώσεις και λοιπά θέματα σχετικά με τις θέσεις των Ειδικών Εμπειρογνωμόνων της Μ.Ε.Κ.Υ.:

  1. Οι Ειδικοί Εμπειρογνώμονες εργάζονται υπό τις οδηγίες του επικεφαλής της Μ.Ε.Κ.Υ.
  2. Οι Ειδικοί Εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν το έργο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, παρέχοντας ιδίως επιστημονική τεκμηρίωση στον σχεδιασμό και την άσκηση πολιτικών αρμοδιότητας του Υπουργείου, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των πολιτικών απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας, στήριξης της οικογένειας και λοιπών κοινωνικών υποθέσεων, παρακολουθώντας και αναλύοντας τις εξελίξεις στην εγχώρια αγορά εργασίας και στο εθνικό ασφαλιστικό σύστημα, λαμβάνοντας υπόψη το ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.
  3. Οι Ειδικοί Εμπειρογνώμονες είτε προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τριών (3) ετών είτε, εφόσον πρόκειται για μονίμους ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, αποσπώνται ή μετακινούνται για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ για δύο (2) επιπλέον έτη.
  4. Οι Ειδικοί Εμπειρογνώμονες της Μ.Ε.Κ.Υ. λαμβάνουν τις αποδοχές που καθορίζονται με την υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 47 του ν. 4484/2017 (Α’ 110).

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μ.Ε.Κ.Υ.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με ΑΔΑ: ΩΑΘΛ46ΜΤΛΚ-ΤΜΕ

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης