Ανακοίνωση – Πρόσκληση για τη στελέχωση του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) Α.Ε.

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για τη στελέχωση του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) Α.Ε.

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για τη στελέχωση του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) Α.Ε.

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

I. των άρθρων 44-51 του ν. 4339/2015 : «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής…..» (Α΄133),

II. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), όπως ισχύει,

III. του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» και ιδίως του άρθρου 55 «Θέματα προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄134), όπως ισχύει,

IV. του ν. 4674/2020, άρθρο 82, παρ. 2 και 3 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 53),

V. του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»,

VI. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137),

VII. του ν. 3528/2007 «Κύρωση του κώδικα κατάστασης δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), όπως ισχύει,

VIII. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119), όπως ισχύει,

IX. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121),

X. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123),

XI. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85), όπως ισχύει,

XII. του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» (Α΄ 39), όπως ισχύει,

2. Την υπ’ αρ. Υ6/9.7.2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902).

3. Την υπ’ αριθμ. 7959 ΕΞ 2020/31.03.2020, Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (ΥΟΔΔ 241),

4. Το υπ’ αριθμ. Β 1396/18-10-2022 (ΑΔΑ: 9Μ5846ΜΨΙΜ-ΕΧΨ) έγγραφο του ΕΚΟΜΕ με θέμα: «Βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων για εικοσιπέντε (25) θέσεις με απόσπαση στο ΕΚΟΜΕ ΑΕ».

5. Την υπ’ αριθμ. 129/14-12-2018 (Β΄5981) ΚΥΑ «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης Λειτουργίας και Κατάστασης Προσωπικού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία: «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. – Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Α.Ε.».

6. Την υπ’ αριθμ. 1004/24.4.2017 (ΥΟΔΔ 197/26.04.2017) ΚΥΑ «Διορισμός του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΟΜΕ» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2604/5.9.2017 (ΥΟΔΔ 443/12.09.2017) ΚΥΑ και ισχύει, καθώς και την υπ’ αριθμ.
3976/29.09.2020 (ΥΟΔΔ 827/05.10.2020) ΚΥΑ με θέμα: «Ανανέωση θητείας Προέδρου και
Διευθύνοντος Συμβούλου …..Ε.Κ.Ο.Μ.Ε»

Εκδίδουμε την ακόλουθη ανακοίνωση:

3. Συγκεκριμένα, προκηρύσσονται είκοσι πέντε (25) θέσεις με απόσπαση, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων (άρθρο 82 ν. 4674/2020, Α΄ 53), οι οποίες κατανέμονται κατά κατηγορίες, ως εξής:

– Δέκα επτά (17) θέσεις κατηγορίας ΠΕ

– Τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας ΤΕ

– Τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας ΔΕ

Για όλες τις θέσεις λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α΄39), όπως ισχύει.

Οι ανωτέρω θέσεις θα κατανεμηθούν στις οργανικές μονάδες του ΕΚΟΜΕ βάσει των
υπηρεσιακών αναγκών, με προτεραιότητα τις ανάγκες της Διεύθυνσης Επενδυτικών Κινήτρων και Χρηματοδοτήσεων του ΕΚΟΜΕ.

 

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση – Πρόσκληση για τη στελέχωση του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) Α.Ε., με ΑΔΑ: 6Τ5Θ46ΜΤΛΠ-2ΝΞ

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης