Μετατάξεις

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με τις μετατάξεις ή αποσπάσεις υπαλλήλων στο Δήμο Δέλτα

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με τις μετατάξεις ή αποσπάσεις υπαλλήλων στο Δήμο Δέλτα

1. Ο Δήμος Δέλτα, ΟΤΑ εποπτευόμενος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη επτά (7) θέσεων προσωπικού με μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ. Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Αστικής Κατάστασης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Δέλτα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 73, 74, 79, 181, 184 του Ν.3584/2007 περί μετατάξεων και αποσπάσεων. Η Ταχυδρομική Διεύθυνση είναι: Πλ. Δημοκρατίας 1, Σίνδος – ΤΚ:57400.
2. Οι ειδικότητες, με τις οποίες ο Δήμος προτίθεται να καλύψει τις ανωτέρω θέσεις με μετατάξεις ή αποσπάσεις, είναι οι κάτωθι:

ΩΑΑ8Ω9Ι-ΙΚΤ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα σχετικά με την ειδικότητά τους. Ειδικότερα για τις ειδικότητες των μηχανικών, απαιτείται γνώση της νομοθεσίας μελετών, Δημοσίων Έργων και εμπειρία σε επίβλεψη μελετών κατασκευής τεχνικών έργων, διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων, κατάρτιση σχετικών συμβάσεων, τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπράτηση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετικό αίτημα στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Δέλτα από 10/11/2014 έως 21/11/2014