Μετατάξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση δέκα (10) υπαλλήλων στην Α. Α. Συνήγορος του Καταναλωτή

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή αποτελεί Ανεξάρτητη Αρχή του ν. 3297/2004 (Α’ 259), όπως ισχύει, με βασική αποστολή την εξωδικαστική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή ασκεί, επιπροσθέτως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή της Ελλάδας, επίσημου μέλους του Δικτύου Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECCNetwork), αρμόδιου για: (α) την παροχή πληροφοριών και συμβουλών σε καταναλωτές που πραγματοποιούν αγορές αγαθών στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τα δικαιώματά τους, (β) την εξωδικαστική επίλυση διασυνοριακών καταναλωτικών διαφορών. 2. Την παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα.
3. Την παροχή γνωμοδοτήσεων στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας επί καταγγελιών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.
4. Τη διαμεσολάβηση, από 1-1-2015, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013 για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών.

Η ανάθεση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στον Συνήγορο του Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τον πολλαπλασιασμό των υποθέσεων διαμεσολάβησης που χειρίζεται εν συγκρίσει με το παρελθόν, έχουν αυξήσει τις υπηρεσιακές του ανάγκες και επιβάλλουν την ενίσχυση του προσωπικού του, ιδίως του επιστημονικού, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο σύνολο των αρμοδιοτήτων του και, πρωτίστως, στην παροχή αποτελεσματικής προστασίας στους καταναλωτές.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή αξιοποιεί τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3297/2004 και προβαίνει στη διενέργεια αποσπάσεων για την κάλυψη δέκα (10) θέσεων επιστημονικού προσωπικού.

Ω19ΛΙΜ1-634