Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Ανακοίνωση για το πρόγραμμα άσκησης δημοσίων υπαλλήλων κρατών-μελών της Ε.Ε.

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Σύμφωνα με το Α.Π. 7137/24-10-2014 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), η Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την με Α.Π. HR B4/BB/mb Ares 3532069/24.10.2014 επιστολή της σχετικά με το εν θέματι πρόγραμμα γνωστοποιεί ότι για το 2015 διατίθεται στη χώρα μας 12 θέσεις ασκούμενων δημοσίων υπαλλήλων σε Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατηγορίας AD (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) που κατανέμονται σε δύο περιόδους. Οι σχετικές αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της Μ.Ε.Α. Ε.Ε. έως τις 21.11.2014, ενώ η έναρξη του προγράμματος προγραμματίζεται για την 1.3.2015 ή την 16.3.2015. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο επισυναπτόμενο αντίγραφο της ανωτέρω επιστολής.

Επισημαίνεται ότι οι Γενικές Διευθύνσεις επιλέγουν υποψηφίους των οποίων οι σπουδές και εμπειρία σχετίζονται με τις δραστηριότητες των υπηρεσιών τους και, γι’ αυτό, οι υποψήφιοι καλούνται να συμβουλευτούν τις σχετικές ιστοσελίδες των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://ec.europa.eu/dgs_en.htm) με σκοπό τη βέλτιστη επιλογή τους κατά την υποβολή της αιτήσεως τους.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής
Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):
– Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
– Γραφείο Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
– Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΔΜΗΔ
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Β5ΔΛΧ-ΛΗΥ