Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 (ΕΜΠΕ)

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 (ΕΜΠΕ) στελεχών του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και των Περιφερειών.

1. Σύσταση Μητρώου Ελεγκτών–Σκοπός

Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, προκειμένου να επιταχύνει τη διαδικασία της παρακολούθησης και διενέργειας των ελέγχων των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στις διατάξεις των Επενδυτικών Νόμων προχωρεί στη ν περαιτέρω στελέχωση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 11 του Π∆ 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011» (ΦΕΚ 83/Α ́/14-4-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το ΕΜΠΕ αποτελεί εργαλείο για την αποτελεσματική και αξιόπιστη παρακολούθηση και έλεγχο των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων και λειτουργεί στο πλαίσιο των διαδικασιών που προβλέπονται στο νέο Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή», και το προαναφερόμενο Προεδρικό Διάταγμα (33/2011) και ειδικότερα στο άρθρο 10 αυτού «Έλεγχος Επενδυτικών Σχεδίων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΒΙΦΣΦ-ΗΙ5