Τροποποίηση της υπ ́αρ. πρωτ. 52072/14-5-2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαθέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών του Επενδυτικού Νόμου

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού

Τροποποίηση της υπ ́αρ. πρωτ. 52072/14-5-2015 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για  εγγραφή  στο  Εθνικό  Μητρώο  Πιστοποιημένων Ελεγκτών του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 (ΕΜΠΕ) στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, των Περιφερειών και των λοιπών φορέων υποδοχής επενδυτικών σχεδίων για ένταξη στα κίνητρα αναπτυξιακών νόμων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ ́αρ. πρωτ .57544/27-5-2015 όμοια απόφαση. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 (ΕΜΠΕ)

Διοικητήριο ΖΕΠ

Τροποποίηση της υπ΄αρ. πρωτ. 52072/14-5-2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 (ΕΜΠΕ) στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, των Περιφερειών και των λοιπών φορέων υποδοχής επενδυτικών σχεδίων για ένταξη στα κίνητρα αναπτυξιακών νόμων. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 (ΕΜΠΕ)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 (ΕΜΠΕ) στελεχών του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και των Περιφερειών.

1. Σύσταση Μητρώου Ελεγκτών–Σκοπός

Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, προκειμένου να επιταχύνει τη διαδικασία της παρακολούθησης και διενέργειας των ελέγχων των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στις διατάξεις των Επενδυτικών Νόμων προχωρεί στη ν περαιτέρω στελέχωση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 11 του Π∆ 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011» (ΦΕΚ 83/Α ́/14-4-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

» Διαβάστε περισσότερα !!!