Τσιούμαρης: Έγκριση δημοπράτησης του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης» από το Περιφερειακό Συμβούλιο

Ηλεκτρονική δημοπρασία του έργου (Α/Α 93377): «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ηλεκτρονική δημοπρασία του έργου (Α/Α 93377): «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης»

Ηλεκτρονική δημοπρασία του έργου (Α/Α 93377): «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης»

Ηλεκτρονική δημοπρασία του έργου (Α/Α 93377): «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής Αναδόχου με το σύστημα μελέτη – κατασκευή του άρθρου 50 του Ν.4412/2016 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για το έργο:

«Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης», με προϋπολογισμό: 3.548.387,10 ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ.

Στο συγκεκριμένο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται τα παρακάτω μέρη:

Η εγκατάσταση επεξεργασίας, από τα έργα εισόδου – προεπεξεργασίας μέχρι το φρεάτιο εξόδου, όπως στη συνέχεια περιγράφεται αναλυτικότερα και περιλαμβάνεται εντός των ορίων του γηπέδου εγκατάστασης της ΕΕΛ.

Η διασύνδεση των έργων εισόδου με τον αγωγό του εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης του οικισμού, που φθάνει μέχρι το όριο του γηπέδου της ΕΕΛ.

Η διασύνδεση της εκροής του επεξεργασμένου νερού με κλειστό αγωγό εκροής και η κατασκευή του αγωγού αυτού, ο οποίος θα εγκατασταθεί υπόγεια σε όρυγμα κατά μήκος του υδατορέματος Κοντολάκκια και του παράπλευρου αγροτικού δρόμου, σε συνολικό μήκος 1150m προς τα κατάντη, με αγωγό PVC, σειρά 41 / Φ500, με σκοπό την διευθέτηση των επεξεργασμένων λυμάτων.

Για κάθε μέρος του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης», όπως περιγράφηκε συνοπτικά παραπάνω, περιλαμβάνονται τα παρακάτω αντικείμενα:

η εκπόνηση της οριστικής μελέτης, της μελέτης εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,

η κατασκευή των υδραυλικών και κτιριακών έργων καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου,

η προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,

η θέση σε αποδοτική λειτουργία και οι δοκιμές ολοκλήρωσης, η λειτουργία και συντήρηση του έργου για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την βεβαίωση περαίωσης των εργασιών (περιλαμβανομένων και των δοκιμών ολοκλήρωσης και θέση της εγκατάστασης σε αποδοτική λειτουργία) μέχρι την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής.

Η μονάδα, ισοδύναμου πληθυσμού σχεδιασμού 8100 ι.κ., θα έχει τη δυνατότητα να παραλαμβάνει και να επεξεργάζεται και βοθρολύματα, συνολικής ημερήσιας παροχής 20 m3/day.

Προσκαλούνται οι, κατά τα έγγραφα της παρούσας σύμβασης, δυνάμενοι να λάβουν μέρος στη διαδικασία σύναψης σύμβασης οικονομικοί φορείς, προκειμένου η αναθέτουσα αρχή να προβεί σε παρουσίαση του προς ανάθεση έργου και σε σχετική διαβούλευση στην Αίθουσα συνεδριάσεων του 2ου Ορόφου του κτιρίου της  Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ (τόπος), στις 10-11-2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (ημερομηνία και ώρα).

Αν δεν καταστεί δυνατή η προσέλευση στο συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, λόγω του COVID-19 (περιορισμοί μετακινήσεων), η διαβούλευση θα λάβει χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης την ίδια ημερομηνία και ώρα.

Οι λεπτομέρειες  της εν λόγω τηλεδιάσκεψης θα γνωστοποιηθούν μέχρι 06-11-2020 στο διαδικτυακό τόπο: kozani.pdm.gov.gr καθώς και στο ΕΣΗΔΗΣ στον συστημικό αριθμό 93377.

Εντός δέκα (10) ημερών από την ως άνω παρουσίαση, κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να υποβάλει τεύχος παρατηρήσεων για το έργο, την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης, οικονομικά και συμβατικά.

Με το τεύχος παρατηρήσεων θα σχολιάζεται η ορθότητα της λύσης, το εφικτό της κατασκευής και θα επισημαίνονται σφάλματα των όρων των εγγράφων της σύμβασης.

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην ως άνω παρουσίαση και η υποβολή του τεύχους παρατηρήσεων είναι προαιρετικές, δεν συνεπάγονται την υποχρέωση υποβολής προσφοράς και δεν συνιστούν κώλυμα για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3.548.387,10 € και αναλύεται σε: Δαπάνη εργασιών 2.606.140,00 €, η οποία αναλύεται σε:

  • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ : 1.109.860,00 €
  • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ: 975.052,00 €
  • ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: 521.228,00 €

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ): 469.105,20 Ευρώ,

Απρόβλεπτα (ποσοστό 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 461.286,78 ,

Αναθεώρηση: 11.855,12 € και

Φ.Π.Α. 0,00 €.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε χίλιες ογδόντα (1080) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης από τις οποίες ορίζονται οι πρώτες επτακόσιες είκοσι (720) ημερολογιακές ημέρες για την εκτέλεση των εργασιών από την ημερομηνία εγκατάστασης του Αναδόχου στο έργο (ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης) και οι υπόλοιπες τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες για την δοκιμαστική λειτουργία του έργου (12μηνη λειτουργία).

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 70.967,00 ευρώ ενώ η ισχύς της εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε δέκα τέσσερις (14) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς δηλαδή έως 23-02-2022.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 150 του Ν.4412/2016 και την κείμενη νομοθεσία, ύψους έως δεκαπέντε  τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ» (με προϋπολογισμό 1.506.080,02 € δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), έργα κατηγορίας «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ» (με προϋπολογισμό 1.323.145,56 € δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και έργα κατηγορίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΣΤΕΡΕΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (με προϋπολογισμό 707.306,40 € δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ  και απρόβλεπτα)  που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του Ν.4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

α) Γίνονται δεκτοί ημεδαποί ή αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που πληρούν τις απαιτήσεις της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας για τις κατηγορίες έργων που αναφέρονται στο άρθρο 21 της αναλυτικής διακήρυξης.

Πιο συγκεκριμένα:

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να περιλαμβάνουν στην στελέχωση τους τουλάχιστον:

  • 1 ΜΕΚ Δ ή 2 ΜΕΚ Γ ή 1 ΜΕΚ Γ & 2 ΜΕΚ Β στην στελέχωση στην κατηγορία των ΥΔΡ έργων  και
  • 1 ΜΕΚ Δ ή 2 ΜΕΚ Γ ή 1 ΜΕΚ Γ & 2 ΜΕΚ Β στην στελέχωση στην κατηγορία των Η/Μ έργων,
  • 1 ΜΕΚ Γ ή 2 ΜΕΚ Β ή 1 ΜΕΚ Β & 2 ΜΕΚ Α στην κατηγορία των ΕΡΓΩΝ
    ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.

(β) Λόγω της φύσης του συγκεκριμένου έργου οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχουν κατασκευάσει κατά την τελευταία 5ετία 2015-2019:

ένα (1) τουλάχιστον έργο εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων με τεχνολογία ενεργού ιλύος παρατεταμένου αερισμού, ισοδύναμου πληθυσμού τουλάχιστον 5.000 κατοίκων.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες της Προσωρινής Παραλαβής ή της Οριστικής παραλαβής των έργων να είναι εντός των ετών από 2015 έως 2019.

Η ανωτέρω προϋπόθεση αρκεί να καλύπτεται από ένα τουλάχιστον οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων. Ή

δύο (2) τουλάχιστον έργα εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων με τεχνολογία ενεργού ιλύος παρατεταμένου αερισμού, ισοδύναμου πληθυσμού τουλάχιστον 3.000 κατοίκων.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες της Προσωρινής Παραλαβής ή της Οριστικής Παραλαβής των έργων να είναι εντός των ετών από 2015 έως 2019.

Η ανωτέρω προϋπόθεση αρκεί να καλύπτεται από ένα τουλάχιστον οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 4.2.2 της περίληψης διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:

(α) ένας (υπο) φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,

(β) ένας (υπο) φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» και

(γ) ένας (υπο) φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά – Μελέτη»    

η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς καθώς και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς της αναλυτικής διακήρυξης του έργου.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 11-12-2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 15-12-2020.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 22η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», μετά την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ μεταφορά από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

και την υπ’ αριθμ. Απόφαση 157/2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α Βοΐου (με ΑΔΑ: ΨΦΤΥΩ97-ΖΧ8), στον Άξονα Προτεραιότητας ‘Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της  επεξεργασίας των λυμάτων’  με τίτλο:

«Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και ακτών κολύμβησης»,

με κωδικό ΚΑΕ 04.15.01.00.05 απόφαση ανάληψης του ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ με ΑΔΑ: Ψ0ΟΕΩ97-7ΟΖ με ημερομηνία 31-01-2020, χορηγούμενο:

Α) κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής  Τράπεζας της Ελλάδας

Β) κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων

Tο αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Κοζάνη, Οκτώβριος 2020

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Γεώργιος Κασαπίδης

Συνημμένα:

Τα τεύχη της Διακήρυξης και τα σχέδια για την ηλεκτρονική δημοπρασία του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης» (σε μορφή zip)

Επιπλέον Σχέδια

Τεύχος Τροποποιήσεων-Διορθώσεων 25-11-2020