Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης

Ηλεκτρονική δημοπρασία του έργου (Α/Α 161709,1): «Προσθήκη νέας πτέρυγας Χειρουργικού και Παθολογικού τομέα στο “Μαμάτσειο” Νοσοκομείο Κοζάνης»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ηλεκτρονική δημοπρασία του έργου (Α/Α 161709,1): «Προσθήκη νέας πτέρυγας Χειρουργικού και Παθολογικού τομέα στο “Μαμάτσειο” Νοσοκομείο Κοζάνης»

Ηλεκτρονική δημοπρασία του έργου (Α/Α 161709): «Προσθήκη νέας πτέρυγας Χειρουργικού και Παθολογικού τομέα στο “Μαμάτσειο” Νοσοκομείο Κοζάνης»

Ηλεκτρονική δημοπρασία του έργου (Α/Α 161709): «Προσθήκη νέας πτέρυγας Χειρουργικού και Παθολογικού τομέα στο “Μαμάτσειο” Νοσοκομείο Κοζάνης»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής Αναδόχου με το σύστημα μελέτη – κατασκευή του άρθρου 50 του Ν.4412/2016 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για το έργο:

«Προσθήκη νέας πτέρυγας Χειρουργικού και Παθολογικού τομέα στο “Μαμάτσειο” Νοσοκομείο Κοζάνης»,

με προϋπολογισμό: 16.300.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ.

Το προς κατασκευή έργο συνιστά μία κτιριακή προσθήκη στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Μαμάτσειου Νοσοκομείου με τέσσερις στάθμες συνολικού εμβαδού 5.390 τ.μ. Αναλυτικότερα:

1) Στάθμη Υπογείου, συνολικού εμβαδού 1145,00 τ.μ. όπου θα κατασκευαστεί αίθουσα σεμιναρίων-συγκεντρώσεων-πολλαπλών χρήσεων με κυλικείο, αποθήκες – χώροι Η/Μ και αποθήκες – ψυγεία για τα μαγειρεία.

2) Στάθμη ισογείου συνολικού εμβαδού 1145,00 τ.μ. όπου θα κατασκευαστεί οδοντιατρείο, χώροι διανυκτέρευσης ιατρών, χώρος αναμονής επισκεπτών κλινικών (στο δυτικό τμήμα της προσθήκης) και μαγειρεία (στο ανατολικό τμήμα της προσθήκης).

3) Στάθμες 2ου και 3ου ορόφου συνολικού εμβαδού 3.100,00 τ.μ. όπου θα κατασκευαστούν οι κλινικές του Παθολογικού και Χειρουργικού Τομέα του Νοσοκομείου.

Προσκαλούνται οι, κατά τα έγγραφα της παρούσας σύμβασης, δυνάμενοι να λάβουν μέρος στη διαδικασία σύναψης σύμβασης οικονομικοί φορείς, προκειμένου η αναθέτουσα αρχή να προβεί σε παρουσίαση του προς ανάθεση έργου και σε σχετική διαβούλευση στην Αίθουσα συνεδριάσεων του 2ου Ορόφου του κτιρίου της  Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ (τόπος), στις 16-03-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ημερομηνία και ώρα).

Αν δεν καταστεί δυνατή η προσέλευση στο συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, λόγω του COVID-19 (περιορισμοί μετακινήσεων), η διαβούλευση θα λάβει χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης την ίδια ημερομηνία και ώρα.

Οι λεπτομέρειες της εν λόγω τηλεδιάσκεψης θα γνωστοποιηθούν μέχρι 12-03-2021 στο διαδικτυακό τόπο: kozani.pdm.gov.gr καθώς και στο ΕΣΗΔΗΣ στον συστημικό αριθμό 161709,1.

Εντός δέκα (10) ημερών από την ως άνω παρουσίαση, κάθε ενδιαφερόμενος, μπορεί να υποβάλει τεύχος παρατηρήσεων για το έργο, την τεχνική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης, οικονομικά και συμβατικά. Με το τεύχος παρατηρήσεων θα σχολιάζεται η ορθότητα της λύσης, το εφικτό της κατασκευής και θα επισημαίνονται σφάλματα των όρων των εγγράφων της σύμβασης. Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην ως άνω παρουσίαση και η υποβολή του τεύχους παρατηρήσεων είναι προαιρετικές, δεν συνεπάγονται την υποχρέωση υποβολής προσφοράς και δεν συνιστούν κώλυμα για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.

Κύριο αντικείμενο: 45215140 – Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις Νοσοκομείου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 16.300.000,00 € και αναλύεται σε:

Δαπάνη εργασιών 10.215.000,00 €,

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ): 1.838.700,00 ,

Απρόβλεπτα (ποσοστό 9% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 1.084.833,00 ,

Αναθεώρηση: 6.628,29 € και

Φ.Π.Α.: 3.154.838,71 €.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εννιακόσιες είκοσι (920) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 262.903,00 ευρώ.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι έως 20-06-2022, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δεκατριών (13) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθώς και της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ’ του ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 2235 καθώς και ποσοστό 2,5‰ υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4612/2019.

Τα γενικά έξοδα, όφελος κ.λ.π. του Αναδόχου και οι επιβαρύνσεις από φόρους, δασμούς κ.λ.π. καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ..Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο μέχρι του ποσοστού 15% της σύμβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 150 και η εγγύηση  προκαταβολής  υπολογίζεται  βάσει  του  άρθρου 302 παρ. 1δ  του ν.4412/2016.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν. 4412/2016 και το αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος θα γίνεται σε ΕΥΡΩ.

Σε περίπτωση που η σύμβαση ανατεθεί σε ένωση οικονομικών φορέων, οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται

  • στο αντικείμενο των Οικοδομικών Έργων (8.207.242,20 €)
  • στο αντικείμενο των Η/Μ Έργων (4.931.290,80 €)

και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Γίνονται δεκτοί ημεδαποί ή αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που πληρούν τις απαιτήσεις της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας για τις κατηγορίες έργων που αναφέρονται στο άρθρο 21 της αναλυτικής διακήρυξης.

Πιο συγκεκριμένα:

α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ.  στις κατηγορίες:

Οικοδομικών Έργων: 5η τάξη και άνω για μεμονωμένους οικονομικούς φορείς και για ενώσεις οικονομικών φορέων σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 76 του ν. 4412/16 (κοινοπραξίες εγγεγραμμένων στη 4η τάξη, αναβάθμιση ορίου) και

Ηλεκτρομηχανολογικών έργων: 4η τάξη και άνω για μεμονωμένους οικονομικούς φορείς.

(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη  περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου.

Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 21 της παρούσας.

Γίνονται δεκτοί ημεδαποί ή αλλοδαποί οικονομικοί φορείς που ανταποκρίνονται σε όλα τα ακόλουθα ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας:

(α) Διαθέτουν πιστοληπτική ή δανειοληπτική ικανότητα για χρηματοδότηση (εκτός εγγυητικών επιστολών), η οποία ανέρχεται στο ποσό του 1.000.000,00 € τουλάχιστον.

(β) Για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις που προηγούνται της οικονομικής χρήσης εντός της οποίας υποβάλλεται  η προσφορά (δηλαδή για τα έτη 2017-2018-2019) να έχουν ελάχιστο κύκλο εργασιών κατ’ έτος ίσο ή μεγαλύτερο με το ήμισυ του προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.)  και να είναι κερδοφόρες.

(γ) Να είναι ο λόγος των Ιδίων Κεφαλαίων/Σύνολο Υποχρεώσεων ως προς το τελευταίο περαιωθέν έτος, δηλαδή το έτος 2019>1,0.

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

Σε περίπτωση Ένωσης Οικονομικών Φορέων οι απαιτήσεις υπό α, β, γ θα πρέπει να καλύπτονται τουλάχιστον από το ένα μέλος της ένωσης.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει:

Να έχουν κατασκευάσει ένα τουλάχιστον ολοκληρωμένο έργο δομής υγείας (νοσοκομείο ή επέκτασή του, ή κτήριο παροχής φροντίδας ή κέντρο υγείας ή κέντρο αποκατάστασης).

Σε περίπτωση Ένωσης Οικονομικών Φορέων η ανωτέρω απαίτηση  θα πρέπει  να καλύπτεται  τουλάχιστον από το ένα μέλος της ένωσης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 4.2.2 της παρούσας περίληψης  διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη  διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β’) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών  με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών  του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται:

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,

(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» και

(γ) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά-Μελέτη»    

η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας Συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς της αναλυτικής διακήρυξης του έργου.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 12-04-2021 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 14-04-2021.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20-04-2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.

Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής: Ελληνική.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ήτοι έως τις 20-05-2022.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26-04-2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 9 στη δράση 09.1.1.01 με τίτλο «Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών (Α’ θμιας και Β’ θμιας) υγείας» με MIS 5070753 (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ0051 με κωδικό ενάριθμου έργου: 2020ΕΠ00510066).

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντη Πόλη: ΑΘΗΝΑ, Ταχ. Κώδικας: 18233 Κτίριο: Κεράνης, Τηλ.: 2132141216 email: aepp@aepp-procurement.gr.

Υπηρεσία από την οποία μπορούν να ληφθούν πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προσφυγών: Επίσημη επωνυμία: Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Ταχυδρομική διεύθυνση: Δημοκρατίας 27, Πόλη: Κοζάνη, Ταχ.Κώδικας: 501 31, Τηλ.: 2461351210, E-mail: d.te@kozani.pdm.gov.gr.

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης: (για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων): 03-03-2021.

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Κοζάνη, Μάρτιος 2021

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Γεώργιος Κασαπίδης

 

Συνημμένα:

Τα τεύχη και τα σχέδια μελέτης της Διακήρυξης βρίσκονται εδώ

** στον Α/Α Συστήματος πληκτρολογούμε: 161709,1

Ανακοίνωση Meeting

Τεύχος Τροποποιήσεων-Διορθώσεων 31-03-2021