Διαγωνισμός

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού ∆ιαγωνισμού προμήθειας δυο (2) πετρελαιοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, προϋπολογισμού 36.000,00€ (συμπ ΦΠΑ)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:
1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί & ισχύει.
2. Το Π.Δ 146/10 (ΦΕΚ 239/Α) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
3. Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) “Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων” όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί & ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3871/2010 [ΦΕΚ 141Α] «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
5. Το Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/Α) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας & άλλες διατάξεις», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί & ισχύει
6. Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί & ισχύει.
8. Το άρθρο 1Α παρ 10,11 του Ν. 2647/98 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 2880/2001».
9. Το Ν. 4281/14 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
8. Το Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις
9. Του Ν. 3414(ΦΕΚ 279/10-11-2005) «Περί τροποποίησης του Ν.3310/2005 μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διάρκεια σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων.
10. Το Ν. 2396/53 (ΦΕΚ 117/Α/53) «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
11. Την Υ.Α.ΑΠ 6400/2060 (Προεδρίας Κυβερνήσεως) της 25.5/14.6.84 (ΦΕΚ Β/387) Διαδικασία αγοράς, διάθεσης, θέσης, άρσης της κυκλοφορίας κλπ. Αυτ/των των υπηρεσιών του άρθρου 1 του Ν. 2396/53 και δίκυκλων.

Διαβάστε εδώ τη προκήρυξη (7ΒΝΟ7ΛΨ-52Υ)