Μετατάξεις

Πρόσκληση αποσπάσεων επτά (7) υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών

Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013 προκειμένου να εξασφαλίσει την απαραίτητη στελέχωση για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου, προτίθεται να προβεί σε απόσπαση επτά (7) υπαλλήλων από το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α. κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού και ελέγχου της πλειοψηφίας της διοίκησής τους ή επιχορηγούνται τακτικά από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, καθώς και των λοιπών δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και ανώνυμων εταιρειών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄314), όπως ισχύει. 

Α. Τη στελέχωση του τομέα των Γεωχωρικών πληροφοριών και Χαρτογραφήσεων με την απόσπαση τριών (3) υπαλλήλων των ακόλουθων κλάδων και ειδικοτήτων:

6po546c84h-7ta