Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (20-1-2015)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (20-1-2015)

Ανακοίνωση Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (20-1-2015)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης δεκαεπτά (17) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2015.

Αναλυτικότερα:

1. Όσον αφορά στην 26η Ιανουαρίου 2015, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.D.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Αντιμετώπισης Κρίσεων (ECHO.B.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεύρυνση της ΕΕ και Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία (ELARG.A.3) (cost free)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.A.3)
 • Δύο θέσεις θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών (FISMA.E.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (SANCO.B.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE.B.3)

2. Όσον αφορά στην 25η Φεβρουαρίου 2015, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση «Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες» (CNECT.G.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.G.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.G.2)
 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία «Eurostat» (ESTAT.G.5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ (GROW.K.l (ex-ENTR.G.l))
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ (GROW.L.3 (ex-ENTR.H.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευση και Εσωτερικές Υποθέσεις (HOME B.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.A.3)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.B.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.H.2)

 

Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf, και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc

στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.

Ειδικότερα, ως προς τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου, επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν. Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσοτέρων της μιας θέσεων, τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων κι όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση (ΑΔΑ: Ω958Χ-9ΟΥ)

 

Για την Π.Ε. Κοζάνης