Διαγωνισμός

Περίληψη διακηρύξεως για τη διενέργεια ανοικτής δημοπρασίας του έργου: «Εξυγίανση – αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ – κατασκευή ΧΥΤΑΜ»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απόφαση ένταξης της πράξης: 112990/13-12-2013
Κωδικός ΟΠΣ: 464962
Τμήμα I : Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής:
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, Διοικητήριο, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη 50 100
Σημεία επαφής:α) Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
Τηλέφωνο: +30 2461351210 , Fax : +30 2461047213
Τμήμα II : Αντικείμενο της σύμβασηςII.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:

«Εξυγίανση – αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ – κατασκευή ΧΥΤΑΜ»

II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής: Το έργο θα εκτελεστεί στο χώρο των πρώην Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος (ΜΑΒΕ), περιοχή Ζιδανίου, Τ.Κ Μικροβάλτου του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
II.1.3) Η προκήρυξη αφορά : Δημόσια σύμβαση
II.1.4) Σύντομη περιγραφή της σύμβασης
Το έργο αφορά τις εργασίες αποκατάστασης στο εργοστάσιο παραγωγής αμιάντου μαζί με τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο. Οι εργασίες που προβλέπονται είναι: 1) Καθαρισμός των χώρων από αμίαντο 2) Καθαρισμός των χώρων από πετρελαιοειδή 3) Αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση των υλικών στον ΧΥΤΑΜ 4) Κατασκευή ΧΥΤΑΜ 5) Αποκατάσταση με έργα διαμόρφωσης 6) Αποκατάσταση με έργα πρασίνου 7) Περιβαλλοντική παρακολούθηση.

Διαβάστε εδώ την περίληψη της διακήρυξης