Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός πετρελαιοκίνητου αγροτικού οχήματος 4Χ4 για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης

Διαγωνισμός

Αριθμός Διακήρυξης  16/2016

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός πετρελαιοκίνητου, διπλοκάμπινου, αγροτικού οχήματος 4Χ4 για τις ανάγκες του τμήματος κτηνιατρικής της Π.Ε Κοζάνης. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 35.000,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17/06/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στην  αρίθ. 16/2016 Διακήρυξη η οποία διατίθεται από τη Δ/νση Οικονομικού. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Προμήθεια δύο (2) νέων επιβατικών αυτοκινήτων Της Π.Ε. Κοζάνης

Προμήθεια δύο (2) νέων επιβατικών αυτοκινήτων Της Π.Ε. Κοζάνης

Στην προμήθεια δύο (2) νέων επιβατικών αυτοκινήτων προχώρησε η Π.Ε. Κοζάνης προκειμένου να εξυπηρετούνται ασφαλέστερα και καλύτερα οι υπάλληλοι κατά τις υπηρεσιακές τους μετακινήσεις. » Διαβάστε περισσότερα !!!

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού ∆ιαγωνισμού προμήθειας δυο (2) πετρελαιοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, προϋπολογισμού 36.000,00€ (συμπ ΦΠΑ)

Διαγωνισμός

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:
1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί & ισχύει.
2. Το Π.Δ 146/10 (ΦΕΚ 239/Α) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
3. Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) “Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων” όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί & ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3871/2010 [ΦΕΚ 141Α] «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». » Διαβάστε περισσότερα !!!

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας δυο πετρελαιοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Διαγωνισμός

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23/2014

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 36.000,00€ (ΣΥΜΠ ΦΠΑ). 

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί & ισχύει. » Διαβάστε περισσότερα !!!