Διαγωνισμός

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός πετρελαιοκίνητου αγροτικού οχήματος 4Χ4 για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης

Αριθμός Διακήρυξης  16/2016 Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός πετρελαιοκίνητου, διπλοκάμπινου, αγροτικού οχήματος 4Χ4 για τις ανάγκες του τμήματος κτηνιατρικής της Π.Ε Κοζάνης. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 35.000,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ). Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17/06/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και […]

Όλο το άρθρο
Προμήθεια δύο (2) νέων επιβατικών αυτοκινήτων Της Π.Ε. Κοζάνης

Προμήθεια δύο (2) νέων επιβατικών αυτοκινήτων Της Π.Ε. Κοζάνης

Στην προμήθεια δύο (2) νέων επιβατικών αυτοκινήτων προχώρησε η Π.Ε. Κοζάνης προκειμένου να εξυπηρετούνται ασφαλέστερα και καλύτερα οι υπάλληλοι κατά τις υπηρεσιακές τους μετακινήσεις.

Όλο το άρθρο
Διαγωνισμός

Επαναπροκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού ∆ιαγωνισμού προμήθειας δυο (2) πετρελαιοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, προϋπολογισμού 36.000,00€ (συμπ ΦΠΑ)

Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί & ισχύει. 2. Το Π.Δ 146/10 (ΦΕΚ 239/Α) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». 3. Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) “Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων” όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί & […]

Όλο το άρθρο
Διαγωνισμός

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας δυο πετρελαιοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23/2014 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 36.000,00€ (ΣΥΜΠ ΦΠΑ).  Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί & ισχύει.

Όλο το άρθρο