Διαγωνισμός

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας δυο πετρελαιοκίνητων επιβατικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 23/2014

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 36.000,00€ (ΣΥΜΠ ΦΠΑ). 

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί & ισχύει.
2. Το Π.Δ 146/10 (ΦΕΚ 239/Α) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
3. Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995) “Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων” όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί & ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α) «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3871/2010 [ΦΕΚ 141Α] «)Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».
5. Το Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/Α) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας & άλλες διατάξεις», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί & ισχύει
6. Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το Π.Δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί,  συμπληρωθεί & ισχύει.

Διαβάστε εδώ την διακήρυξη (ΩΩ1Τ7ΛΨ-ΑΣ5)