Μετατάξεις

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για απόσπαση υπαλλήλων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Ανακοινώσεις Διεύθυνση Διοίκησης Ενημέρωση Πολιτών
Α. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ως ανεξάρτητη αρχή με αποστολή την εφαρμογή του ν.3959/2011 για την «προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 93/τ.Α ́/20.4.2011),  προκειμένου να καλύψει σοβαρές και επείγουσες ανάγκες της σε προσωπικό, ανακοινώνει την πρόθεσή της να αποσπάσει δύο (2) υπαλλήλους της κατηγορίας / κλάδου ΥΕ Επιμελητών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 ν.3959/2011, επιτρέπεται η πλήρωση των θέσεων με απόσπαση μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του ∆ημοσίου, ΝΠ∆∆ ή άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το ν.1892/1990 (Α ́ 101). Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και του αρμοδίου κατά περίπτωση Υπουργού, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, χωρίς να απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου (παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.3335/2005 – ΦΕΚ Α ́95).

Β. Οι υποψήφιοι του κλάδου ΥΕ Επιμελητών πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 του π. δ.50/2001, όπως ισχύει. Επίσης, θα συνεκτιμηθεί η κατοχή διπλώματος οδήγησης επιβατικού αυτοκινήτου, για την αξιοποίηση του υπηρεσιακού αυτοκινήτου της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά τις επιδόσεις εγγράφων, μεταφορά φακέλων υποθέσεων κ.α.
Γ. Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι,  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο, να υποβάλουν στην κατωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9 π.μ.- 3μ.μ.:

ΩΚΓ5ΙΜΞ-4Κ2