Διαγωνισμός για την προμήθεια 26.704 λίτρων φρέσκου γάλακτος

Διαγωνισμός για την προμήθεια 26.704 λίτρων φρέσκου γάλακτος

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Ενημέρωση Πολιτών

Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός  Διαγωνισμός για την προμήθεια 26.704 λίτρων φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαγωνισμός για την προμήθεια 26.704 λίτρων φρέσκου γάλακτος

Αριθμός Διακήρυξης: 12/2023 (ΕΣΗΔΗΣ 198174)

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια 26.704 λίτρων φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπαλλήλων της Περιφερειακής  Ενότητας Κοζάνης και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 45.406,80€ (συμπ ΦΠΑ).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους εγγεγραμμένους οικονομικούς φορείς Ηλεκτρονικά, μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με το Ν. 4155/2013, το άρθρο 11 της αρίθμ. Π1/2390/2013 (Α,2677) και τον Ν. 4412/16

  • Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών: ΑΜΕΣΑ
  • Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 31/07/2023 και ώρα 15:00 μ.μ.
  • Αποσφράγιση Προσφορών 07/08/2023

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η σύμβαση θα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως της σχετικής πίστωσης.

Κάθε Ηλεκτρονική Προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής που θα καλύπτει το 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι  10 μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον  προϋπολογισμό  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών. Αναλυτικότερες πληροφορίες στην αριθμ. 12/2023 Διακήρυξη.

Ο Περιφερειάρχης

Κασαπίδης Γεώργιος

 

Συνημμένα:diakiryxi-12-2023-promitheia-freskoy-galaktos-pe-kozanis-pdm

Η περίληψη του διαγωνισμού με ΑΔΑ: ΨΒΒ17ΛΨ-Τ6Χ

Η διακήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια 26.704 λίτρων φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (σε μορφή pdf)

Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε μορφή doc)