Πρόσκληση Προμήθειας Ηλεκτρονικού Πίνακα Αποτελεσμάτων Ποδοσφαίρου στο Δ.Α.Κ Κοζάνης

Πρόσκληση Προμήθειας Ηλεκτρονικού Πίνακα Αποτελεσμάτων Ποδοσφαίρου στο Δ.Α.Κ Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση Προμήθειας Ηλεκτρονικού Πίνακα Αποτελεσμάτων Ποδοσφαίρου στο Δ.Α.Κ Κοζάνης

Πρόσκληση Προμήθειας Ηλεκτρονικού Πίνακα Αποτελεσμάτων Ποδοσφαίρου στο Δ.Α.Κ Κοζάνης

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και του προορισμού της ο οποίος συνίσταται στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη, στην αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της Περιφέρειας και κατ΄ επέκταση του Αθλητικού Ιδεώδους, προτίθεται να προχωρήσει σε ανάθεση της προμήθειας ενός Ηλεκτρονικού Πίνακα αποτελεσμάτων ποδοσφαίρου για το ΔΑΚ Κοζάνης.

Ο προϋπολογισμός της εν λόγο ανάθεσης θα ανέλθει στο ποσό των 36.858,64 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Δ.Μ, και συγκεκριμένα τις πιστώσεις του έργου «Συντηρήσεις & Μικροκατασκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων (1985ΣΕ01600000, ΣΑΕ016) όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.

Πληροφορίες για τις προδιαγραφές και τα λοιπά τεχνικά θέματα θα δίνονται από την Δ.Τ.Ε Δήμου Κοζάνης, στο τηλ. 2461350400. Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές περιλαμβάνονται στο συνημμένο.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε να προσκομίσετε, εφόσον ενδιαφέρεστε, σφραγισμένες οικονομικές προσφορές:

μέχρι τις 18/07/2023 και ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στη Δ/νση Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή. Στην τιμή περιλαμβάνονται η πλήρης τοποθέτηση, η σύνδεση και η εκπαίδευση των χειριστών.

Μαζί με την προσφορά θα συνυποβληθούν:

  1. Έγγραφη Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το συνημμένο στη παρούσα Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.
  2. Φορολογική Ενημερότητα
  3. Ασφαλιστική Ενημερότητα
  4. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου
  5. Υπεύθυνες Δηλώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα των Τεχνικών Προδιαγραφών-Συγγραφής Υποχρεώσεων. (Στατική Μελέτη, Εγγύηση καλής λειτουργίας κλπ.)

Σημείωση: Για τις ως άνω 4 και 5 περιπτώσεις τα δικαιολογητικά αφορούν Α) σε περίπτωση εταιρειών: Α.Ε του Προέδρου και Δ/νων Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση Ο.Ε, Ε.Π.Ε και ΙΚΕ του διαχειριστή/στων ή του νόμιμου εκπροσώπου όπως έχει οριστεί στο καταστατικό τους και Β) σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ατομικής επιχείρησης για το φυσικό πρόσωπο.

Ο Περιφερειάρχης

 

 

Κασαπίδης Γεώργιος

 

Συνημμένα:

Η πρόσκληση για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Πίνακα Αποτελεσμάτων Ποδοσφαίρου στο Δ.Α.Κ Κοζάνης». (σε μορφή pdf)

promitheia-ilektronikou-pinaka-apotelesmaton