Ανάθεση ετήσιας τακτικής και έκτακτης συντήρησης και των περιοδικών τακτικών και έκτακτων ελέγχων των ανελκυστήρων (13-10-2023)

Ανάθεση ετήσιας τακτικής και έκτακτης συντήρησης και των περιοδικών τακτικών και έκτακτων ελέγχων των ανελκυστήρων (13-10-2023)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Ενημέρωση Πολιτών

Ανάθεση ετήσιας τακτικής και έκτακτης συντήρησης και των περιοδικών τακτικών και έκτακτων ελέγχων των ανελκυστήρων (13-10-2023)

Ανάθεση της ετήσιας τακτικής και έκτακτης συντήρησης και των περιοδικών τακτικών και έκτακτων ελέγχων των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των ανελκυστήρων της Π.Ε Κοζάνης στην Πτολεμαΐδα.

Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση της ετήσιας τακτικής και έκτακτης συντήρησης και των περιοδικών τακτικών και έκτακτων ελέγχων των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των ανελκυστήρων της Π.Ε Κοζάνης στην Πτολεμαΐδα

Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της εργασίας αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας.

Ο Προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των 9.895,20 € (συμπ. ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Π.Ε Κοζάνης.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείστε να προσκομίσετε, εφόσον ενδιαφέρεστε, σφραγισμένες οικονομικές προσφορές μέχρι την 19/10/2023 ημέρα Πέμπτη στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιώροφος γραφείο 25) της Π.Ε Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50 100. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων εκτέλεσης του έργου.

Με την Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να συνυποβληθούν:

1. Φορολογική Ασφαλιστική Ενημερότητα

2. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (έκδοσης του τελευταίου τριμήνου για Α.Ε. του Προέδρου και Δ/νων Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διαχειριστών
για Ο.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. κλπ.) ή εναλλακτικά Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (ότι μέχρι σήμερα δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.
4412/16).

3. Σχετική Άδεια λειτουργίας

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα δίνονται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της  Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στο τηλ. 24613 51207 αρμόδιος υπάλληλος Δημήτριος Μόκιας.

 

 

Ο Περιφερειάρχης

Κασαπίδης Γεώργιος

 

Συνημμένα:

  • Η Πρόσκληση για την Ανάθεση ετήσιας τακτικής και έκτακτης συντήρησης και των περιοδικών τακτικών και έκτακτων ελέγχων των ανελκυστήρων (13-10-2023) (σε μορφή pdf)

 

anelkystires-pekozanis-pdm-prosklisi-2023