Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Δήμου Εορδαίας ΠΕ Κοζάνης για το σχολικό έτος 2023-2024 (Α’, Β’, Γ’ τρίμηνο)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Δήμου Εορδαίας ΠΕ Κοζάνης για το σχολικό έτος 2023-2024 (Α’, Β’, Γ’ τρίμηνο)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Δήμου Εορδαίας ΠΕ Κοζάνης για το σχολικό έτος 2023-2024 (Α’, Β’, Γ’ τρίμηνο) στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής για το αντικείμενο της κολύμβησης  σχολικού έτους 2023-2024.

Έχοντας υπόψη :

  1. Του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
  2. Το άρθρο 6 παράγραφος 10 του Ν. 4412/16
  3. Του ν. 50025/18 (ΦΕΚ 4217 Β/26/09/2018)
  4. Το άρθρο 391 του Ν 4957/22 ( ΦΕΚ141/Α/21.07.2022)
  5. Το με αριθμ.   156229/26.09.2023 έγγραφό του τμήματος Παιδείας, Απασχόλησης, Τουρισμού -Πολιτισμού
  6. Την με αριθμ. 1597/23   ( ΑΔΑ 6ΟΑΧ7ΛΨ-ΔΨΛ ) απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής της Π.Δ.Μ

Προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της ανάθεσης των Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ΠΕ Κοζάνης για το σχολικό έτος 2023-2024 (Α, Β, Γ’ τρίμηνο) για το αντικείμενο της κολύμβησης.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 16.227,03 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αφορά το σχολικό έτος 2023-2024.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Π.Ε. Κοζάνης στη Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, ημιώροφος γραφείο 20, Δημοκρατίας 27 Κοζάνη.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς και πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο έως την 18/10/2023 και ώρα 10:00  π.μ. στην Διεύθυνση Οικονομικού – Τμήμα Προμηθειών. Η  αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης, από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο.

Οι συμμετέχοντες υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να διαθέτουν και να προσκομίσουν σε φάκελο (φάκελος δικαιολογητικών) μαζί με την οικονομική προσφορά (φάκελος οικονομικής προσφοράς) τα παρακάτω :

  1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την πλήρη αποδοχή των  τεχνικών προδιαγραφών της πρόσκλησης)
  2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ  ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΔΑΔΑΜΟΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

Συνημμένα

  1. Αναλυτικά η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Δήμου Εορδαίας ΠΕ Κοζάνης για το σχολικό έτος 2023-2024 (Α’, Β’ ,Γ’ τρίμηνο) στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής για το αντικείμενο της κολύμβησης  σχολικού έτους 2023-2024 (pdf)

  2. Πίνακες προσφοράς μεταφοράς μαθητών (doc)

 

prosklisi-ekdilwsis-endiaferontos-kolimvisis-2023-24

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Δήμου Εορδαίας ΠΕ Κοζάνης για το σχολικό έτος 2023-2024