Ευρωπαϊκός Οργανισμός FRONTEX

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (14-10-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (14-10-2021)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (14-10-2021)

Σύμφωνα με το με Α.Π.6106/17-09-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός FRONTEX δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης, με στοιχεία:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η       –     Θ Ε Σ Η    –      Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

RCT-2021-00051, Security Officer-Secretary to the EUROSUR Security Accreditation Board,                                                   18-10-2021

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://microsite.frontex.europa.eu/en/recruitments/RCT-2021-00051

Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας, στον ως άνω Οργανισμό.

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη

της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: ΡΨ8Ν46ΜΤΛ6-ΛΕΜ)

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Ανα κοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (14  – 10 – 2021)

Σύμφωνα με το με Α . Π . 6106/1 7 – 0 9 – 2 0 2 1 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός FRONTEX δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης, με στοιχεία:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η         –        Θ Ε Σ Η    –      Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

RCT-2021-00051, Security Officer-Secretary to the EUROSUR Security Accreditation Board,                                                   18-10-2021