ΠΕ Κοζάνης - Διαγωνισμός προμήθειας φρέσκου γάλακτος

Διαγωνισμός προμήθειας φρέσκου γάλακτος, για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων υπάλληλων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Διεύθυνση Οικονομικού Ενημέρωση Πολιτών

Διαγωνισμός προμήθειας φρέσκου γάλακτος, για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων υπάλληλων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Αρ. Διακ. 19/2021

(α/α ΕΣΗΔΗΣ 140374)

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση Δημοκρατίας 27
Πόλη ΚΟΖΑΝΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός 50100
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS GR13
Τηλέφωνο 2461351194
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο p.dioikisis@pdm.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες, για θέματα Τεχνικών Προδιαγραφών Β. Βατάλης, 2461351464
Αρμόδιος για πληροφορίες, για θέματα Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Παπαχαρισίου Αικατερίνη,

Τούμπας Χρήστος

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pdm.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Οικονομικές και Δημοσιονομικές υποθέσεις

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (Α/Α 140374).

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:

την προαναφερθείσα διεύθυνση

γ) Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL):

https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/ 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε.: 073.1411.01 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα 073.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  119174/5-8-2021 (Ορθή επανάληψη 20-8-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ009179990 ΑΔΑ: 9ΥΝ27ΛΨ-ΤΤ0) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2021 και έλαβε α/α 2905 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι προμήθεια 41.574 λίτρων φρέσκου γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Έδρας.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 15511000-3.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 49.888,80 € πλέον συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%.

Συνημμένα:

Η περίληψη του διαγωνισμού με ΑΔΑ: 6ΔΖ17ΛΨ-7Β8

Η διακήρυξη του διαγωνισμού (σε μορφή pdf)

Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε μορφή doc)