Ευρωπαϊκός Οργανισμός FRONTEX

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (14-10-2021) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις Θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (14-10-2021) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX (14-10-2021) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σχετ.: Η με Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/926/17176/10-09-2021 (ΑΔΑ: 6ΛΒΝ46ΜΤΛ6-Π2Μ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας

Σύμφωνα με το Α.Π.6531/01-10-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX για την ακόλουθη προκήρυξη θέσης, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ        –           ΘΕΣΗ          –             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

SNE/2021/015, SNE in Risk Analysis Unit/Situational Awareness and Monitoring Division-Analyst,                               Παράταση έως 29-10-2021

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://frontex.europa.eu/careers/secondments/vacancies

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα (σε μορφή Europass) και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (motivation letter), καθώς και το έγγραφο σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας των αιτούντων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς στην Μ.Ε.Α. ΕΕ (admin@rp-grece.be), το αργότερο μέχρι την 26η Οκτωβρίου 2021.

Η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη

της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

Εσωτερική Διανομή:

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικής Γραμματέως

– Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΗΜΜ46ΜΤΛ6-Χ1Σ)

Για την Π.Ε. Κοζάνης

Σχετ.: Η με Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/926/17176/10-09-2021 (ΑΔΑ: 6ΛΒΝ46ΜΤΛ6-Π2Μ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας

Σύμφωνα με το Α.Π.6531/01-10-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό FRONTEX για την ακόλουθη προκήρυξη θέσης, με στοιχεία: